Дейността на лесничейството в Трън влиза в архива заедно с карти на дейността му в района

Държавен архив-Перник съобщи, че през 2021 година приключва научно-техническата обработка на документите на “Държавно горско стопанство-Трън” за периода 1998 – 2002 година. След тази обработка те ще бъдат постоянно съхранявани в националния архивен фонд, предаде репортер на Zapadno.com.

Сред книжата попада значителен обем проектна документация, част от който са лесоустройствени проекти от 1992 и 2002 година с карти на мероприятия в трите горско-стопански участъци: „Главановци“, „Трън“ и „Долна Мелна“.

Експертите на Държавният архив припомнят, че през 1999 година Горско стопанство-Трън е преструктурирано в Държавно лесничейство-Трън, като се отделя дърводобивната и стопанската дейност с обслужващите я дълготрайни материални активи и капитал, които преминават към частния сектор. Основна дейност остава управлението на държавния горски фонд, охраната и контрола върху горите и земите в него с включени действия по възпроизводство на горите, проектирането и строителството в горския фонд и създаването на организация, координация и контрол по ползванията от горите и земите.

Документите са част от Националния архивен фонд на Република България и ще влязат в обособения през 1962 година в Държавен архив-Перник Фонд № 54 „Горско стопанство-Трън“.

Виж също...

Loading...