21 човека получиха присъди в Районния съд на Брезник през миналата година, няма нито един оправдан

Постъпилите в Районен съд-Брезник наказателни дела за 2020 година са общо 118 броя заедно с останалите несвършени от предната година – 15 броя, делата за разглеждане от съдиите в съдебната институция са били общо 133 броя. През отчетната 2020 година са постъпили 19 броя първоинстанционни наказателни общ характер дела. От предходната година са останали 6 броя наказателни общ характер дела, тоест общият брой за разглеждане на първоинстанционни наказателни общ характер дела през 2020 година е бил 25 броя, става ясно от годишния доклад на Районен съд-Брезник.

В сравнителен аспект постъпилите наказателни общ характер дела съпоставимо с предходните години има следният израз: наказателни общ характер дела, за 2017 година – 34 броя, за 2018 година – 39 броя, за 2019 година – 42 броя, а за 2020 година – 19 броя, което е спад на постъпленията от наказателно общ характер дела с оглед създадената епидемична обстановка и разпространението на нови случаи на грип, остри респираторни заболявания и на коронавирусна инфекция (COVID-19) в страната, поясняват от съдебната институция.

По първоинстационните наказателни общ характер дела през отчетната 2020 година са съдени 21 лица, като осъдените са 21 лица. Няма оправдани. Част от присъдите са били протестирани, като повечето от тях са потвърдени от горни инстанции. Тук обаче следва да се посочи, че в по-голямата си част тези актове са постановени от предходни години, но са се върнали през отчетната година все още има невърнали се от горните инстанции постановени и обжалвани или протестирани съдебни актове през 2020 година.

По отношение на срочността по наказателни общ характер дела в Районен съд-Брезник се наблюдава една стабилност със запазване на процента на срочността на първоинстационните общ характер дела: за 2017 година – 89,82 %, през 2018 година – 62,07 %, за 2019 година – 66,67 %, а през отчетната 2020 година – 76 % или от анализа е видно, че през отчетната 2020 година срочността по наказателните общ характер и административно наказателни дела е спаднала под 90 %. Една от основните причини е, че през цялата 2020 година един от двамата съдии е командирован в Окръжен съд-Перник, отбелязват още от Районния съд в доклада.

Виж също...

Loading...