7 лица са осъдените на подсъдимата скамейка в Районен съд-Трън за 2020 година, а наказателните дела – 57 броя

Наказателните дела за разглеждане в Районен съд-Трън през 2020 година са 57 броя дела. Новообразуваните през 2020 година са 52 дела по описа на съда и 2 броя административнонаказателни дела, 2 броя наказателните дела от общ характер и едно дело по член 78а от Наказателния кодекс, останали несвършени от предходния период, става ясно от годишния отчет на Районен съд-Трън.

Образуваните през 2020 година наказателни дела по отделни видове са както следва: наказателните дела от общ характер – 9 броя; частни наказателни дела – 26 броя и наказателни дела от административен характер – 17 броя. В сравнителен план постъпилите новообразувани наказателни общ характер дела, съпоставими с предходните години имат следния израз: през 2016 година – 33 броя, 2017 година – 17 броя, през 2018 година – 9 броя, през 2019 година – 15 броя, а както стана ясно по-горе през 2020 година – 9 броя, което показва намаление на броя на наказателните общ характер дела, спрямо наказателните общ характер през 2019 година. През 2016 година наказателните дела общ характер са били двойно повече от делата, спрямо предходните отчетни 2014 година и 2015 година.

От посочените видове престъпления по глави най-голям е броя на образуваните дела от общ характер по две глави, а именно: 5 броя дела са образувани за престъпления против собствеността и 4 броя дела по глава – общоопасни престъпления. В групата дела за престъпления против собствеността се показва двойно увеличение на новообразуваните в сравнение с образуваните през 2019 година, когато са били образувани 2 броя дела, при образувани по едно дело през 2018 година и 2017 година, а през 2016 година в тази група делата са били 4 броя дела, отбелязват от Районен съд-Трън.

Наблюдава се намаление на делата за престъпления против личността, като през 2015 година и 2016 година има по две дела за престъпления против личността, през 2017 година – има три броя дела за престъпления против личността, а за 2018 година, 2019 година и 2020 година няма образувани дела за престъпления против личността.

По водените през отчетната година наказателни общ характер дела са осъдени 7 лица, по одобрени 6 броя споразумения.

Виж също...

Loading...