Окончателно: В част от землищата на селата Докьовци и Пенкьовци влизат в сила редица забрани

Списък от забрани вече се прилага за част от землищата на трънските села Докьовци и Пенкьовци. Причината е, че те вече попадат в защитена зона “Земен”, която е обявена за такава след обнародване в “Държавен вестник”, предаде репортер на Zapadno.com.

Заповедта за обявяването на защитената зона е на министъра на околната среда и водите и е от края на месец март тази година, но е обнародвана вчера. Зоната е с обща площ 177 643,347 декара и обхваща землищата на 33 села в областите Перник и Кюстендил. Две от селата са в Трънско и землищата им частично попадат в защитена зона “Земен”. Това са селата Докьовци и Пенкьовци, като в част от районите им вече се забранява извършването на редица дейности. Сред забраните са провеждане на паша на домашни животни в горските територии, които са обособени за гори във фаза на старост. Добив на дървесина и биомаса в горите във фаза на старост освен в случаи на увреждане на повече от 50 % от площта на съответната гора във фаза на старост вследствие на природни бедствия и каламитети; в горите във фаза на старост, през които преминават съществуващи горски пътища и други инфраструктурни обекти, при доказана необходимост се допуска сеч на единични сухи, повредени, застрашаващи или пречещи на безопасното движение на хора и пътни превозни средства или на нормалното функциониране на инфраструктурните обекти дървета, също е сред разписаните в заповедта забрани. Забраняват се и други дейности в границите на защитената зона, които са описани подробно в документа.

Предмет на опазване в защитената зона са природни местообитания по член 6, алинея 1, точка 1 от Закона за биологичното разнообразие са важни местообитания на храсталаци, низинни сенокосни ливади, букови гори, неблагоустроени пещери, мизийски букови гори, пъстър пор, европейски вълк, видове прилепи, голям гребенест тритон, бръмбар рогач, четириточкова меча пеперуда и други. Защитената зона се обявява с цел опазване и поддържане на типа природни местообитания, другите посочени местообитания, техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в континенталния биогеографски регион, става ясно от заповедта на ресорното министерство. Заповедта е окончателна и не подлежи на обжалване.

Виж също...

Loading...