На над 6 600 пенсионери в област Перник служебно им преизчислиха пенсиите за 2021 година

С промените в пенсионното законодателство, направени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 година, изцяло бе изменена разпоредбата на член 102 от Кодекса за социално осигуряване, регламентираща двата начина за преизчисляване на пенсиите, свързани с трудова дейност (пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и пенсии за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест), съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт.

Служебното преизчисляване на пенсиите придоби широк положителен отзвук в обществото след въвеждането му за първи път с разпоредбата на параграф 7 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година, и за преодоляване на последиците. С нея се вмени задължение на Националния осигурителен институт да извърши служебно преизчисляване на личните пенсии, свързани с трудова дейност, на работещите пенсионери, които имат придобит осигурителен стаж след 31 декември 2018 година.

Служебното преизчисляване на пенсиите от 1 април 2021 година се извърши на базата на наличните данни в информационната система и регистрите на Националния осигурителен институт за времето до 31 декември 2020 година и обхвана лицата, получаващи пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест. Броят на преизчислените пенсии през 2021 година достигна 294 065 и надвиши броя на пенсиите, служебно преизчислени по реда на временната мярка година по-рано.

За 2021 година са преизчислени 6 606 пенсии на пенсионери в област Перник. От тях 4 291 пенсии са за осигурителен стаж и възраст, 2 268 са за инвалидност поради общо заболяване и 47 са пенсии за трудова злополука или професионална болест.

Виж също...

Loading...