Ще има ли сурови санкции от Европа заради Трън и Брезник, които забавиха рекултивацията на депата за отпадъци?

Ако до края на месец юли Брезник и Трън не са готови с рекултивацията на своите депа за отпадъци, случаят с техните депа ще бъде отнесен към Съда на Европейския съюз за налагане на финансови санкции. Това става ясно от информация, разпространена днес от Министерството на околната среда и водите.

От ековедомството уточняват, че санкциите са както еднократни, така и дневни и са в изключително големи размери, отчитайки практиката на Съда на Европейския съюз до момента. За да се избегне тази мярка, от Министерството на околната среда ще изпратят писма до кметовете на десетки общини в страната, които все още не са изпълнили екологичните си ангажиментите. Това се отнася както за общините Брезник и Трън, така също за Перник, Радомир, Земен и още много други.

Срещу България има постановено решение на Съда на Европейския съюз от юли 2015 година, с което страната е осъдена за това, че не е закрила старите общински депа, които не отговарят на европейското законодателство. Страната е осъдена за 113 депа за битови отпадъци, защото не са закрити до юли 2009 година и продължават да се експлоатират към онзи момент.

Съгласно поетите ангажименти от България към Европейската комисия след първото решение на Съда всички 113 депа са с преустановена експлоатация към 2017 година, но до 31 декември 2020 година е следвало да бъдат рекултивирани. Към момента, 6 години след осъдителното решение на Съда на Европейския съюз, все още Общините не са рекултивирали тези депа, въпреки че финансиране за този процес е осигурен от европейски фондове (ПУДООС и ОПОС).

В тази връзка Европейската комисия е взела решение, с което ще поиска от Съда на Европейския съюз налагане на финансови санкции за нерекултивираните общински депа. Комисията е информирала България за намерението си с писмо, в което се посочва, че страната ще бъде изправена пред Съда на Европейския съюз за заплащане на огромни санкции, защото все още не са рекултивирани 43 депа за неопасни отпадъци.

Научете на какъв етап е рекултивацията на депата в двете общини от публикациите: Бившето сметище до град Брезник е рекултивирано на 90 % и Растителност няма, боклуци има на закритото депо за отпадъци в община Трън година преди края на рекултивацията.

Виж също...

Loading...