Обхватът на децата, отглеждани в яслената група в Брезник, е най-нисък от общините в област Перник

Към 31 декември 2020 година в област Перник функционират 15 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 483 места в тях. В сравнение с предходната година нарастват както броят на този тип детски заведения, така и местата в тях, съответно с 15,4 и 5 %, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Осигуреността с места в детските ясли в област Перник към края на 2020 година е 17,9 % при 17,7 % – средно за страната. В сравнение с 2019 година стойността на показателя се повишава с 1,5 процентни пункта, което се дължи на по-големия брой места в детските ясли и по-малкия брой деца във възрастовата група до 3 години.

Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст през 2020 година се запазва без изменения. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 80,8 %, следван от дела на децата на 1 година – 16,3 %. В национален мащаб най-висок остава относителният дял на двегодишните – 81,6 % от общия брой деца, посещаващи тези детски заведения. В края на 2020 година обхватът на децата, отглеждани в детски ясли в област Перник, е 14,2 % и като равнище е по-нисък от средния за страната – 15,9 %. В сравнение с предходната година стойността на показателя за областта се понижава с 0,8 процентни пункта. Най-висока е стойността на показателя в община Земен (26,2 %), а най-ниска в община Брезник – 5,2 %.

Виж също...

Loading...