За съда в град Брезник отново е обявена процедура за избор на председател

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание член 194а, алинея 1 от Закона за съдебната власт откри процедури за избор на административни ръководители на 15 органи на съдебната власт. Предстои провеждане на процедури за назначаване на председатели на свободните длъжности в окръжните съдилища в Благоевград и Русе, както и в Районните съдилища в Ардино, Брезник, Гълъбово, Ихтиман, Мадан, Мездра, Нови пазар, Оряхово, Първомай, Средец, Тервел, Тетевен и Чепеларе.

В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник, кандидатите могат да подават документи в администрацията на Висшия съдебен съвет, като приемът може да се осъществи и по пощата. От днес решението е обнародвано в “Държавен вестник”.

За тази година това е третият път, когато се обявява процедура за избор на председател на Районен съд-Брезник. На 28 март 2021 година изтече мандатът на Веселин Хайдушки, който е избран на длъжността “административен ръководител – преседател” на съда с решение на Висшия съдебене съвет от 17 март 2016 година. Близо седмица преди да изтече мандатът на Веселин Хайдушки, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 23 март той е определен за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“, считано от 29 март 2021 година. Прочетете още по темата в публикацията: За втори път се търси председател за съда в Брезник, след като няма кандидати.

Виж също...

Loading...