За 21 села в Брезнишко ще се създават кадастрална карта и кадастрални регистри

Производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землищата на 21 населени места, съобщиха от Агенция по геодезия, картография и кадастър.

Процедурата е за землищата на селата Арзан, Банище, Билинци, Брусник, Гоз, Горни Романци, Горна Секирна, Гърло, Долни Романци, Душинци, Завала, Конска, Кривонос, Муртинци, Непразненци, Озърновци, Ръжавец, Слаковци, Сопица, Станьовци и Ярославци. Фирма “Геомера“ ЕООД ще изработва кадастралната карта и кадастралните регистри.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост, поясниха от Агенция по геодезия, картография и кадастър.

Виж също...

Loading...