Улеснява се достъпът до набори от данни на публичните институции през портала за отворени данни

Чрез предложените от Министерски съвет промени в Закона за достъп до обществена информация се създава възможност за улесняване на достъпа до набори от данни чрез единната точка за достъп до отворени данни – порталът за отворени данни, поддържан от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“, съобщиха от правителствената информационна служба.

Това са част от промените в Закона за достъп до обществена информация, които произтичат от приетата през 2019 година актуализираната правна рамка на повторното използване на информация от обществения сектор и отворените данни – Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор (OB L 172, 26.6.2019г., с. 56) (Директивата за отворени данни).

С директивата се цели по-лесен достъп до данни, съхранявани от организациите от обществения сектор, във формати, които са достъпни, лесно откриваеми и могат повторно да се използват чрез електронни средства. По тази причина с проекта на акт се предвижда публичните институции да осигуряват практически механизми за улесняване на съхраняването на документите, предоставени за повторно използване, включително и чрез предоставяне на информация относно правата за повторно използване и наличните помощ и насоки. Предвидено е безплатно да е и повторното използване на динамичните данни, научноизследователските данни и наборите от данни с висока стойност.

Нов текст в Закона за достъп до обществена информация посочва два начина на предоставяне, при възможност, на исканата от заявителя информация по електронен път – чрез публикуване на Портала за отворени данни и чрез квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща, включително и Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция “Електронно управление”. На Портала за отворени данни, организациите от обществения сектор трябва да осигурят свободен публичен достъп до е-документи, информация и данни в машинночетим отворен формат, при разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или е-услуги.

Предложената от Министерски съвет промяна в Закона за достъп до обществена информация предвижда Държавна агенция “Електронно управление” да изготвя ежегоден обобщен доклад за състоянието на повторното използване на информация от обществения сектор, който да се публикува на интернет страницата на агенцията.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...