Въвежда се възможността за ускорена услуга при издаване на свидетелства за управление на моторно превозно средство

В случаите на подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство поради изтичането на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат, може да бъде заявена ускорена услуга за издаване – до три работни дни от приемането на заявлението, което се подава само в звена “Пътна полиция” при Столичната дирекция на вътрешните работи или Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Чуждестранно свидетелство за управление на моторно превозно средство се подменя с българско при обикновена услуга в срок до 30 дни от приемането на заявлението, което се подава само в звена „Пътна полиция” при Столичната дирекция на вътрешните работи или Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи.

Добре е да знаете:

– Български личен документ се издава въз основа на подадено заявление по образец;

– Заявленията с обикновена поръчка за подмяна на българско свидетелство за управление на моторно превозно средство поради изтичане на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на постоянния адрес от едно населено място в друго населено място, или на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат, се подават в Районните управления при Столичната дирекция на вътрешните работи или Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи по постоянен адрес, в звената „Български документи за самоличност” при Столичната дирекция на Министерство на вътрешните работи или Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи по постоянен адрес или в дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина;

– Следва да се знае, че при установена необходимост от допълнителни проверки, както и възникнали технически и/или софтуерни проблеми, свързани с издаването на български личен документ, са основание издаването на български личен документ чрез бърза, експресна или ускорена услуга да се трансформира в обикновена услуга;

– Свидетелство за управление на моторно превозно средство се издава след придобиване на правоспособност по Закона за движението по пътищата. Издаването и подмяната на документа се извършва на основание на заявление по образец, подадено лично в звената „Пътна полиция” на Столичната дирекция на вътрешните работи или Областна дирекция на Министерство на външните работи по постоянния адрес на заявителя и след представяне на лична карта, временна карта за самоличност или паспорт. Заявление за издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство ще може да се подаде и от лице, упълномощено от заявителя с нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите по член 17, алинея 5 от Закона за български документи за самоличност. При подаване на заявлението лицето може да посочи, че желае да получи готовото свидетелство за управление на моторно превозно средство в Районните управления, звеното „Български документи за самоличност” или звеното „Пътна полиция” при Столичната дирекция на вътрешните работи или Областна дирекция на Министерство на външните работи по постоянния си адрес;

– Заявленията за подмяна с българско свидетелство за управление на моторно превозно средство, както и за замяна на чуждестранно свидетелство за управление на моторно превозно средство, се подават в звената „Пътна полиция” при Столичната дирекция на вътрешните работи или Областна дирекция на Министерство на външните работи по постоянен адрес;

– На чужденците с разрешено пребиваване в Република България и с придобита правоспособност съгласно Закона за движение по пътищата се издава свидетелство за управление на моторно превозно средство по реда на Глава четвърта „Условия и ред за издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство” въз основа на подадено заявление по образец.

Виж също...

Loading...