Разходите за пенсии за първите осем месеца на годината нараснаха с 1,5 милиарда лева спрямо 2020 година

Като гарант за законосъобразно и прозрачно управление на публичния ресурс на държавното обществено осигуряване, от Националния осигурителен институт ще предоставя периодично информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Към 31 август 2021 година, общият размер на отчетените приходи е 5 895,1 милиона лева, което представлява 69,3 % изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 320,8 милиона лева (5,8 %) повече спрямо плана към август и с 656,5 милиона лева повече в сравнение с първите осем месеца на 2020 година.

Общо отчетените разходи възлизат на 10 521,0 милиона лева или 70,9 % от заложените в плана за годината. Разходите са с 578,3 милиона лева (5,8 %) повече спрямо плана към 31 август и с 1 915,2 милиона лева повече в сравнение с първите осем месеца на 2020 година.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 8 587,6 милиона лева, 69,6 % изпълнение на плана за годината и с 340,3 милиона лева (4,1 %) повече спрямо плана към 31 август. Разходите за пенсии за първите осем месеца на годината са с 1 530,0 милиона лева или с 21,7 % по-големи спрямо същия период на 2020 година, което се дължи на изплатените еднократни допълнителни суми от 50 лева към пенсиите на всички пенсионери в периода януари – август, на по-високите минимални размери на пенсиите, както и на увеличения максимален размер на пенсиите от 1 януари 2021 година.
Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на Държавното обществено осигуряване са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 31 август са в размер на 1 341,3 милиона лева или 65,8 % изпълнение на плана за годината и 40,3 милиона лева (3,1 %) преразход спрямо плана към същата дата. Отчетените разходи за първите осем месеца на годината са с 90,4 милиона лева повече спрямо същия период на 2020 година.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на Държавното обществено осигуряване към месец август е 4 650,2 милиона лева.

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 31 август са в размер на 59,9 милиона лева, което представлява 68,6 % изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 3,1 милиона лева (5,4 %) повече спрямо плана към същата дата и с 5,3 милиона лева повече в сравнение със същия период на 2020 година. Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 31 август са в размер на 34,6 милиона лева, което представлява 59,5 % изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 2,8 милиона лева (7,5 %) по-малко спрямо плана към същата дата и с 4,3 милиона лева повече в сравнение с първите осем месеца на 2020 година.

Отчетените приходи към 31 август са в размер на 2,6 милиона лева, което представлява 87,2 % изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 55,6 хиляди лева (2,1 %) по-малко спрямо плана към 31 август и с 964,4 хиляди лева по-малко в сравнение със същия период на 2020 година.

Общо отчетените разходи са в размер на 3,2 милиона лева, което представлява 66,5 % изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 3,5 хиляди лева (0,1 %) повече спрямо плана към 31 август и с 1,2 милиона лева повече в сравнение със същия период на 2020 година.

Виж също...

Loading...