Над 170 хиляди лични и наследствени пенсии ще бъдат преизчислени служебно след приети законови промени

От Националния осигурителен институт ще извършат служебно преизчисляване на две групи пенсии, изплащани от държавното обществено осигуряване. Промените в размерите на всяка една от тях е в резултат на обнародваните изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, приети с актуализацията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година, съобщиха от пресцентъра на Националният осигурителен институт.

Считано от 1 септември 2021 година ще бъдат преизчислени служебно всички около 172 000 лични и наследствени пенсии, свързани с трудова дейност, отпуснати на лица, родени след 1959 година и осигурени в универсален пенсионен фонд, при условие че началната дата на съответната пенсия е до 31 август 2021 година включително, и размерът й е изчислен с намаление на индивидуалния коефициент, съгласно нормативните правила действали до началото на настоящия месец. В съответствие с приетите изменения в Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж вече се прилага нов механизъм за определяне на намалението на осигурителния доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент при определяне на размера на трудовите пенсии на тази група лица. Ефектът от преизчисляването на всяка пенсия е строго индивидуален и зависи пряко от осигурителната история на лицето и конкретните периоди на осигуряването му.

Така отпада необходимостта пенсионерите да подават заявления за преизчисляване на трудовите им пенсии по посочения ред. Пенсиите на лицата, които вече са подали такива заявления (около 2 500 души), също ще бъдат преизчислени служебно, считано от 1 септември тази година. Преизчисляването на това основание ще бъде извършено в законоустановения четиримесечен срок за пенсионните производства.

Считано от 16 септември 2021 година ще бъдат преизчислени служебно социалните пенсии за инвалидност. Техният размер се определя като процент от размера на социалната пенсия за старост и именно този процент се повишава от посочената дата. При пенсиите на лицата с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане увеличението е от 120 на 135 на сто от размера на социалната пенсия за старост, а при тези с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане между 71 и 90 на сто – от 110 на 125 на сто. В резултат на промяната пенсиите за първата група лица се определя в размер 200 лева и 76 стотинки (при 178 лева и 45 стотинки до изменението), а за втората група лица – в размер 185 лева и 89 стотинки (при 163 лева и 58 стотинки до изменението).

Разликата между получавания до преизчисляването размер на пенсиите и новия преизчислен размер ще бъде изплатена на правоимащите пенсионери с пенсиите им за ноември 2021 година чрез пощенските станции или банковите им сметки, съгласно заявения от тях начин за изплащане на пенсиите им.

За всяко отделно преизчисляване на пенсиите длъжностните лица по пенсионното осигуряване в териториалните поделения на Националния осигурителен институт постановяват разпореждания, които се зареждат веднъж месечно (първо число на месеца) в информационната система на Националния осигурителен институт и се достъпват с персонален идентификационен код, издаден от Националния осигурителен институт, чрез сайта на института. Съгласно нормативните правила, установени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, разпорежданията, с които се извършва служебно преизчисляване на пенсиите, се връчват на лицата при поискване от тяхна страна.

Виж също...

Loading...