Близо 50 висшисти от област Перник могат да започнат своята първа работа по програма „Старт на кариерата”

1 918 нови работни места се обявяват по програма „Старт на кариерата”. От 4 октомври дипломирани младежи с висше образование могат да кандидатстват за работа през 2022 година в централни ведомства и техните териториални поделения в страната. За да участват в програма „Старт на кариерата”, кандидатите трябва да са на възраст до 29 години, ненавършени до 29 октомври включително, и да имат висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място. Изисква се също младежите да са регистрирани в бюрото по труда като безработни или заети търсещи работа лица и да нямат трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование, съобщиха от Агенция по заетостта.

Тази възможност се реализира от Агенцията по заетостта по утвърдени от Министерството на труда и социалната политика критерии и процедура за кандидатстване по програма „Старт на кариерата”. Чрез Програмата безработни младежи, завършили висшето си образование, могат в рамките на 12 месеца да натрупат първия си трудов стаж, както и професионален опит, умения и практика по придобитото образование, с което да поставят началото на своето кариерно развитие.

Обявените работни места в държавните институции са на територията на цялата страна, като близо 685 от тях са в град София, над 140 в Пловдив и Варна, около 110 в Русе и Бургас, за област Перник те са 49 и между 20 и 65 в останалите областни центрове, а в населени места извън областните центрове са разкрити близо 400 работни позиции в местните офиси на министерства и агенции, уточниха от дирекция “Бюро по труда”-Перник.

Около и над 150 позиции в различни градове от страната предлагат Министерство на вътрешните работи, Агенция по заетостта, Министерство на земеделието, храните и горите и други. С по над 50 работни места из цялата страна в Програмата като бъдещи работодатели на младите висшисти се включват и Министерство на образованието, Национална агенция за приходите, Агенция за социално подпомагане, Националният осигурителен институт, Агенция „Митници”, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Работни места по Програмата са заявени и от Народното събрание на Република България, Омбудсмана на Република България, 17 министерства, 38 държавни, национални и изпълнителни агенции, национални и държавни институти и комисии.

Заявените от публичните служби работни места са за професии в почти всички направления от системата на висшето образование. Преобладаващо се търсят младежи, завършили право (над 200), икономически, финансови и счетоводни специалности (над 100 от работните места), социални дейности (около 70), администрация и управление (над 50), информатика и компютърни науки (над 50), архитектура, строителство и геодезия (над 40) и др. Голяма част от позициите са без изискване за професионална област или специалност на завършеното висше образование, което дава шанс на всички отговарящи на другите условия на Програмата младежи, да избират и да кандидатстват за 3-те най-предпочетени измежду тях. Почти всички работодатели са заявили обаче, че кандидатите е необходимо да притежават съответно ниво на компютърни умения, а около 300 позиции изискват наличие на конкретно посочени чуждоезикови компетентности. Има и работни места (също над 300) за младежи, които не притежават или не могат да докажат дигитални или чуждоезикови умения.

Желаещите могат да подават своите документи за кандидатстване за работни места в цялата страна до 29 октомври включително в бюрото по труда, в което са регистрирани като заети или безработни търсещи работа, или по електронен път чрез публикувания на сайта на Агенцията по заетостта формуляр:

https://forms.gle/9dA6Snqoh6uBdNKN8.

Препоръчваме на младите хора преди кандидатстване да се запознаят с пълния списък на обявените работни места по процедурата, реда, условията и необходимите документи за кандидатстване, които са публикувани на официалната интернет страница на Агенцията по заетостта в рубрика „Програма „Старт на кариерата” на следния адрес:

https://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/

Същите документи могат да бъдат намерени и на информационните табла във всички бюра по труда в страната, където кандидатите ще получат необходимото съдействие за кандидатстване, участие в интервю, подкрепа за териториална и/или професионална мобилност и други допълнителни услуги.

Виж също...

Loading...