Милиони от хазарт ще се разпределят между държавни и общински училища за изграждане и ремонт на физкултурни салони

Четири милиона лева от постъпленията от хазарт ще бъдат разпределени между държавни и общински училища за изграждане на нови и ремонт на съществуващи физкултурни салони и спортни площадки. Средствата, заложени в съвместната годишна програма на министрите на образованието и науката и на младежта и спорта, се отпускат за 2021 година. Основание е Законът за хазарта, според който не по-малко от 10 % от прихода отиват за поддръжка, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища, съобщиха от пресцентъра на Министерство на образованието и науката.

С писмо до Регионалните управления на образованието днес Министерството на образованието и науката кани директорите да кандидатстват по програмата. Държавните училища, финансирани от МОН, могат да кандидатстват до 9 ноември тази година в съответното Регионално управление на образованието. Регионалните управления на образованието ще подреждат постъпилите проектни предложения по критерия „брой ученици в редовна форма на обучение за съответната година“. До 15 ноември тази година общинските и държавните училища, които се финансират от министерствата на културата и на младежта и спорта, могат да кандидатстват директно в Министерството на образованието и науката.

Програмата ще финансира дейности в три различни модула. Може да се кандидатства за ремонт на съществуващ физкултурен салон. В зависимост от това дали се предвижда цялостна или само вътрешна реконструкция, допустими дейности могат да бъдат мерки за енергийна ефективност, ремонт на покриви, съблекални и/или санитарни възли, подмяна на спортна настилка, на отопление, вентилация и климатизация, на водопроводна и/или електроинсталация, боядисване. Програмата ще финансира също проектиране и строителство на нови физкултурни салони, както и изграждането и ремонта на открити спортни площадки в училищата.

Немалка част от училищата в страната не могат да задоволят потребностите за провеждане на учебните часове по физическо възпитание и спорт. Целта на програмата е да се подобри спортната култура и физическото възпитание на учениците чрез мерки за модернизиране на спортната база в училищата. Идеята е да се създадат пълноценни условия за спорт на децата не само в часовете по физическо възпитание, но и извън учебната програма.

Виж също...

Loading...