Разходите в бюджета на държавното обществено осигуряване за деветте месеца на 2021-та наближават 12 милиарда лева или почти 80 процента от плана за годината

Към 30 септември 2021 година общият размер на отчетените приходи е 6 655,8 милиона лева, което представлява 78,2 % изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 361,7 милиона лева (5,7 %) повече спрямо плана към септември и със 742,4 милиона лева повече в сравнение с първите девет месеца на 2020 година. Общо отчетените разходи възлизат на 11 812,1 милиона лева или 79,6 % от заложените в плана за годината. Разходите са с 651,4 милиона лева (5,8 %) повече спрямо плана към 30 септември и с 1 896,4 милиона лева повече в сравнение с първите девет месеца на 2020 година. Всеки месец от Националния осигурителен институт представят информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 9 678,4 милиона лева, 78,4 % изпълнение на плана за годината и с 407,2 милиона лева (4,4% ) повече спрямо плана към 30 септември. Разходите за пенсии за първите девет месеца на годината са с 1 601,2 милиона лева или с 19,8 % по-големи спрямо същия период на 2020 година, което се дължи на изплатените еднократни допълнителни суми от 50 лева към пенсиите на всички пенсионери в периода януари – септември, на по-високите минимални размери на пенсиите, както и на увеличения максимален размер на пенсиите от 1 януари 2021 година.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 30 септември са в размер на 1 503,0 милиона лева или 73,7 % изпълнение на плана за годината и 20,4 милиона лева (1,4 %) преразход спрямо плана към същата дата. Отчетените разходи за първите девет месеца на годината са със 78,3 милиона лева повече спрямо същия период на 2020 година.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към месец септември е 5 144,9 милиона лева.

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 30 септември са в размер на 66,8 милиона лева, което представлява 76,6 % изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 3,4 милиона лева (5,4 %) повече спрямо плана към същата дата и с 6,0 милиона лева повече в сравнение със същия период на 2020 година.

Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 30 септември са в размер на 39,1 милиона лева, което представлява 67,2 % изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 3,4 милиона лева (8,0 %) по-малко спрямо плана към същата дата и с 4,8 милиона лева повече в сравнение с първите девет месеца на 2020 година.

Отчетените приходи към 30 септември са в размер на 2,7 милиона лева, което представлява 90,8 % изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 65,0 хиляди лева (2,3 %) по-малко спрямо плана към 30 септември и с 965,4 хиляди лева по-малко в сравнение със същия период на 2020 година.

Общо отчетените разходи са в размер на 3,2 милиона лева, което представлява 66,9 % изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 388,2 хиляди лева (10,9 %) по-малко спрямо плана към 30 септември и с 0,3 милиона лева повече в сравнение със същия период на 2020 година.

Виж също...

Loading...