Кога ще се извозват битовите отпадъци от град Брезник и селата към общината през 2022 година според заповед на кмета В. Узунов

Границите на районите и вида на предлаганите услуги по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на депо и поддържане чистотата на територии за обществено ползване през 2022 година в населените места на община Брезник са определени със заповед на кмета Васил Узунов. Документът е издаден на 26 октомври 2021 година, видя Zapadno.com от сайта на общинската администрация.

В град Брезник има имоти, в които няма организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Те са в районите на бившето поделение на Министерство на отбраната, по пътя за град Перник след “Държавно горско стопанство-Брезник”, в бившите стопански дворове на ТКЗС-то, както и бившето МТС. Има и такива имоти, на които собствениците им са подали молби за сметосъбиране и сметоизвозване и отговарят на условията. Сред тях са застроените с жилищни сгради имоти в квартал “Варош”, цехът за месо на фирма “Бенет”, “Брист ХМ” АД – в несъстоятелност и други. Собствениците на тези имоти заплащат такса съгласно член 63, алинея 1 от Закона за местните данъци и такси, тоест за ползване на депо за битови отпадъци и за поддържане на чистотата на територии за обществено ползване. В заповедта се посочва още, че собствениците на празните (незастроени) парцели по пътя за село Гоз също заплащат такса по член 63, алинея 1 от Закона за местните данъци и такси.

Честотата на сметоизвозване за град Брезник през следващата година ще е два пъти седмично за контейнерите тип “Бобър” с вместимост 1,1 кубически метра и два пъти седмично за кофите тип “Мева”.

Честотата на сметоизвозване за селата Слаковци, Сопица, Велковци (включително махала “Пали лула”), Ноевци (включително махала “Горна”), Непразненци (без махала “Вейници”), Гигинци, Бегуновци и Кошарево (без махалите “Ранинци” и “Крушие”), с изключение на стопанските дворове на бившите ТКЗС-та ще е един път седмично, ще е един път седмично.

Честотата на сметоизвозване за селата Банище, Ръжавец, Станьовци (без махала “Петрови”), Душинци (без махала “Сърбинов дол”), Горна Секирна (без махала “Валога”) и Долна Секирна (без махалите “Маркови”, “Миткови”, Неворци”, “Шопа”, “Колина”, “Пеина”, “Филипови”, “Сливие”, “Калдръм”, “Каменица”, “Мартинови”, “Буков дол”, “Кулова падина”, “Шокина”, “Калина”, “Здравко Янев”, “Танини”, “Стоян”, “Джиневи”, “Круше”, “Господинови”, “При Оданови”, “Янкови”, “Равнище”, “Бобово”, “Льокашеви”, “Байдини”, “Николчеви”, “Младенови”, “Танчеви”, “Паунови”, “Миленкови” и “Джерманови”), с изключение на стопанските дворове на бившите ТКЗС-та, ще е два пъти месечно.

Честотата на сметоизвозване за селата Ребро (без махала “Драганица”), Кривонос, Брезнишки извор, Садовик, Режанци, Конска, Гърло (включително Старо село), Муртинци, Билинци, Видрица (без махала “Стрин дол”), Завала (без махалите “Сливие” и “Чапуранова”). Ярославци, Брусник, Озърновци, Красава, Горни Романци, Долни Романци (без махалите “Тричкова”, “Вилина воденица”, “Белини”), Арзан (без махала “Рангелова”), Гоз (без махалите “Логатор” и “Доганджии”) и Бабица, с изключение на стопанските дворове на бившите ТКЗС-та, ще е два пъти месечно за периода от месец април до октомври и един път месечно от месец ноември до март.

Виж също...

Loading...