Над 640 хиляди пространствени кубически метра дърва за огрев са предоставени от държавните горски предприятия

До момента чрез директни продажби на физически лица са реализирани дърва за огрев в размер на 640 хиляди пространствени кубически метра за задоволяване потребностите на 88 000 броя домакинства. От тях чрез продажби от временен горски склад са реализирани 454 хиляди пространствени кубически метра, а останалите 186 хиляди пространствени кубически метра са от продажби на корен. Наличните добити дърва на временен горски склад или централен склад за продажба от държавните горски и ловни стопанства на физически лица по списъци от кметствата към днешна дата възлизат на 15 000 пространствени кубически метра, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

Важно е да се отбележи, че Законът за горите предвижда предоставянето на дърва за огрев на физически лица за лична употреба, без право на продажба, да се осигурява приоритетно от горските територии, собственост на Общината, в която е постоянният им адрес, и едва когато това е невъзможно – от горските територии, държавна собственост. Цялостната организация за снабдяването на населението с дърва за огрев от общинските гори се осъществява съобразно Годишния план за ползване на дървесина. Той се изготвя в съответствие с нормативните изисквания на Закона за горите и подзаконовите нормативи. Кметът на общината утвърждава лимити за добив на строителна дървесина и дърва за горене за населените места на територията на съответната община. Съгласно утвърдените лимити, общинските кметове изготвят списъци по утвърден образец.

Независимо, че над 130 Общини притежават собствени гори, едва 15 Общини задоволяват изцяло нуждите на живущите от дърва за огрев от общинските гори. Общините не правят поръчки към горските предприятия, а чрез списъци, предоставени от кметовете на населените места, съобразно възможностите на държавните горски и ловни стопанства, се определят количества за директни продажби от стопанствата на населението по ценоразпис на преференциални цени.

Освен количествата, предоставени чрез директни продажби от държавните горски и ловни стопанства за задоволяване потребностите на местното население по списъци предоставени от кметовете, към 27 октомври 2021 година държавните горски предприятия, чрез техните териториални поделения, са реализирали продажба на общо 1 милион и 507 хиляди плътни кубически метра дървесина от категорията „дърва“ (2 милиона и 685 хиляди пространствени кубически метра) на юридически лица и еднолични търговци, чрез които те също достигат на свободния пазар.

Традиционно, през този период на годината се наблюдава повишено търсене на дърва за огрев, независимо от отправените призиви от страна на Министерството на земеделието, храните и горите към населението да се снабди с необходимите им количества дървесина за отопление през пролетно-летния сезон. Тогава търсенето не е толкова голямо, цените от търговците са по-ниски, както и с цел просушаване на дървесината, съответно опазване чистотата на атмосферния въздух. Предвид нарастващите цени на останалите енергоносители в последните месеци, част от населението се насочва или връща към закупуване на дърва за огрев в по-големи количества от необходимите им, което неминуемо оказва натиск върху пазара, от който се възползват търговците чрез повишаване на крайните цени до потребителите. Независимо от това, през настоящата година държавните горски предприятия са определили общо 1,054 милиона пространствени кубически метра за директни продажби на населението, като при пет от общо шестте държавни горски предприятия планираните за предоставяне количества надвишават отчетените реализирани за предходната 2020 година – общо със 140 хиляди пространствени кубически метра, с което се гарантира задоволяване потребностите на местното население. В случай на необходимост държавните горски предприятия имат готовност да предоставят и допълнителни количества дърва за огрев.

Въпреки повишеното търсене, цените на дървата са сходни с миналогодишните. Най-търгуваните широколистни дърва се предлагат за лична употреба от горски склад на цени между 37 лева и 48 лева за пространствен кубичен метър без ДДС, иглолистните дърва – между 24 лева и 36 лева без ДДС за различните териториални поделения и се определят от специфичните условия на района, отдалечеността на сечището от населеното място и разходите за добив. Продажната цена на дървата за огрев, добивани от самите лица за собствени нужди, е в границите от 5 лева до 22 лева за иглолистни дърва без ДДС за пространствен кубичен метър и съответно от 12 лева до 28 лева без ДДС за пространствен кубичен метър за широколистните дърва.

Повишение на цената се отчита при фирмите, които транспортират дървесината, и върху които Министерство на земеделието, храните и горите не е в правомощия и не упражнява контрол.

Добивът на дървесина от горските територии се извършва от търговци, регистрирани в публичния регистър на Изпълнителна агенция по горите. Добивът може да се извършва самостоятелно от физически лица в собствените им гори, както и от физически лица, закупили стояща дървесина на корен за лична употреба от държавни или общински гори без право на продажба. Добитите дърва следва да бъдат транспортирани само до адреса на лицето, посочено в списъка на правоимащите лица, като същото няма право да ги продава или предоставя.

Виж също...

Loading...