Почистването на републиканските пътища в област Перник през зимата забуксува, поради липса на конкуренция

Само една оферта за участие по обособената позиция за зимно поддържане на републиканската пътна мрежа в област Перник в обществената поръчка, обявена от Агенция “Пътна инфраструктура”, е постъпила, научи Zapadno.com.

Единствената оферта е постъпила до крайния срок за подаване на оферти – 27 октомври 2021 година. Това е самостоятелно основание за прекратяване на процедурата на основание член 110, алинея  2, точка 1 от Закона за обществените поръчки. Посочената разпоредба е диспозитивна и дава правна възможност на възложителя да прекрати процедура за възлагане на обществена поръчка в случаите на подадена само една оферта. В случая процедурата следва да се прекрати на това основание, тъй като с подаването на една единствена оферта не е налице конкуренция между опериращите лица, извършващи дейности по предмета на поръчката за съответните райони на територията на страната. Липсата на конкуренция не дава обективна преценка за възложителя относно избора на икономически най-изгодна оферта, се посочва в мотивите на председателя на Управителния съвет на Агенция “Пътна инфраструктура” инженер Ивайло Денчев. Прекратени са и други обособени позиции по обществената поръчка.

Прогнозната стойност за зимното поддържане на държавните пътища в област Перник е 2 500 000 лева без включен ДДС или 3 милиона лева с ДДС. За тази сума фирма-изпълнител трябва да поддържа пътищата до края на месец април 2022 година.

Виж също...

Loading...