Равнището на безработица в страната остава рекордно ниско и през октомври, нови 25 332 безработни лица са регистрирани за месец

Равнището на регистрираната безработица в страната се запазва без промяна и през октомври, като остава на рекордно ниското ниво от 4,7 %, сочат данните от административната статистика на Агенцията по заетостта. Спадът на годишна база е с 2,2 процентни пункта. В сравнение с края на октомври 2019 година – година, като цяло рекордна по ръст на заетостта, равнището на безработица също се понижава значително – с 0,9 пункта, съобщиха от пресцентъра на Агенция по заетостта.

Регистрираните безработни в края на месец октомври са 155 263, което е с едва 327 повече от септември и със 72 646 или с 31,9 % по-малко в сравнение с година по-рано. В Бюрата по труда през октомври са се регистрирали нови 25 332 безработни, като те са с 3 595 лица повече спрямо предходния месец, а спрямо октомври 2020 година се наблюдава спад от 7 047 лица. Други 575 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Агенцията по заетостта през месеца.

През октомври 15 319 безработни са започнали работа. Данните от административната статистика на Агенцията по заетостта отчитат намаление на броя им с 3 212 спрямо септември и със 7 726 спрямо същия месец на предходната година, което съответства на намалелия брой на регистрираните безработни лица. Своето ново работно място чрез Бюрата по труда са намерили и други 238 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите.

76 % от започналите работа през октомври са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 20,8 %, следван от търговията – 15,8 %, хотелиерството и ресторантьорството – 7,3 %, държавното управление – 5,6 %, образованието –  5,5 %,  строителството – 5,3 %,  административни и спомагателни дейности – 4.3 % и други.

3 670 безработни лица от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 960 по програми и мерки за заетост и 2 710 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Схемата „Заетост за теб” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която стартира през месец септември 2020 година като антикризисна мярка, е осигурила работа на малко над 41 000 безработни лица, като само през октомври са сключени трудови договори с нови 1 603 безработни.

Продължава предоставянето на средства по добре познатата вече антикризисна мярка 60/40, като с Постановление на Министерски съвет 322 от 7 октомври 2021 година срокът й бе удължен до края на годината. От 12 октомври, когато стартира новата процедура, до края на месеца, Бюрата по труда са одобрили 1 320 заявления на работодатели за запазване заетостта на близо 42 000 лица, работили през август и септември.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през октомври са 11 755 или с 5 441 по-малко от предходния месец и с 8 068 по-малко спрямо същия месец на 2020 година, което е типично за есенно-зимния сезон. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (29,3 %), следват търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (14,7 %), административните и спомагателните дейности (10,4 %), държавното управление (8 %), хотелиерство и ресторантьорство (7,3 %) и образование (7,1 %).

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; строители; продавачи; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; водачи на моторни превозни средства и подвижни съоръжения; персонал, полагащ грижи за хората; стопански и административни специалисти и други.

Виж също...

Loading...