Изтича срокът за подаване на заявления за еднократна финансова помощ за отопление – насоки какво трябва да направите

Лицата и семействата, които не са подали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2021/2022 година в периода от 1 юли до 31 октомври 2021 година и отговарят на условията на член 2, алинея 1 от Наредбата и чийто средномесечен доход за 6 последователни месеца е не по-висок със сума, по-малка или равна на 30 лева от диференцирания доход за отопление, могат да подадат заявление-декларация за отпускане на еднократна финансова подкрепа за отопление, съобщиха от Агенцията по заетостта.

Заявлението се подава в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес в периода от 9 до 23 ноември включително по един от следните начини:

  • 1. лично, като към заявление-декларацията се прилага лична карта (за справка);
  • 2. чрез лицензиран пощенски оператор, като заявление-декларацията следва да е в оригинал;
  • 3. чрез електронна поща на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес;

В рубриката „Коронавирус COVID-19“ е публикувана „Инструкция за ползване на електронни административни услуги, предоставяни от Агенция за социално подпомагане в условията на обявеното извънредно положение или извънредна епидемична обстановка“, с която подробни указания – https://asp.government.bg/bg/koronavirus-covid-19/instruktsiya-za-polzvane-na-elektronni-administrativni-uslugi-predostavyani-ot-agentsiya-za-sotsialno-podpomagane

Информация за електронните адреси на дирекциите „Социално подпомагане“ може да намерите в рубриката „Контакти“- https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi.

В заявлението-декларация се декларират доходите на семейството за периода от месец април до месец септември 2021 година. Финансовата подкрепа за отопление ще бъде изплатена еднократното през месец декември, поради което е препоръчително в заявлението-декларация да бъде посочена банкова сметка, по която да бъде преведена.

Към заявлението-декларация се прилага следните документи:

Документи за доходи от:
– трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения;
– извършване на услуги с личен труд;
– дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
– стипендии;
– други доходи.

При необходимост дирекциите “Социално подпомагане” могат да изискват и други документи.

Лицата, които са подали заявление-декларация и са получили заповед за отказ за отпускане на целева помощ за отопление, не е необходимо да подават ново заявление-декларация. Ако средномесечният им доход е надвишавал със сума под или равна на 30 лева, или ако отказът е постановен поради непълна 6-месечна регистрация в дирекция „Бюро по труда“ и към 1 ноември 2021 година продължават да са регистрирани, еднократната финансова подкрепа ще бъде предоставено служебно. Тя ще бъде изплатена съобразно посоченият от тях начин в заявлението-декларация за отпускане на целева помощ за отопление.

Виж също...

Loading...