От 25 декември тази година размерът на трудовите пенсии ще се изчислява с по-висока тежест на осигурителния стаж

От 25 декември 2021 година влизат в сила важни промени в пенсионното законодателство, които ще повлияят върху размера на трудовите пенсии. От тази дата размерът на всички пенсии, свързани с трудова дейност, които се отпускат с начална дата след 24 декември 2021 година, ще се изчислява с нова тежест за годините и месеците осигурителен стаж без превръщане, съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт.

До изменението се прилага процент 1,2 за всяка година осигурителен стаж, който от 25 декември се повишава на 1,35 на сто за всяка година осигурителен стаж без превръщане, както и съответната част от тези проценти – за всеки месец осигурителен стаж. За пенсионерите, които имат осигурителен стаж, положен при условията на първа и/или втора категория труд, разликата между общия им осигурителен стаж, превърнат към трета категория труд, и осигурителния им стаж без превръщане, продължава да участва при определяне размера на пенсията с 1,2 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент – за месеците осигурителен стаж.

С оглед равнопоставеност на пенсионерите, считано от 25 декември 2021 година Националния осигурителен институт ще преизчисли служебно над 2 000 000 трудови пенсии и добавки (в това число пенсии за осигурителен стаж и възраст, инвалидни пенсии, наследствени пенсии и вдовишки добавки), отпуснати с начална дата до 24 декември включително, като при това преизчисляване ще бъде приложена по-високата тежест за всяка година и месец осигурителен стаж без превръщане.

Преизчисляването на пенсиите ще се извърши, без да се променя доходът, от който е изчислена всяка една от тях, след което размерът ѝ ще се осъвремени, преиз-числи и индексира съобразно нормативната уредба, действаща от датата на отпускането й до 24 декември включително. Преизчисляването ще се извърши само ако това е по-благоприятно за пенсионера. В противен случай ще се запази размерът на пенсията, получаван до датата на преизчисляването.

Преизчислените размери на пенсиите си лицата ще започнат да получават с редовното месечно плащане за януари 2022 година, като към тях ще бъде изплатена и разликата между старите и новите им размери за седемте дни от 25 до 31 декември 2021 година.

За преизчисляването на всяка пенсия ще бъде издадено разпореждане, което ще се връчва на лицето при поискване. В зависимост от желанието на пенсионера, връчването може да се извърши на място в приемната на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, чрез лицензиран пощенски оператор с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“. Лицата, разполагащи с Персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт, ще могат да направят справка за разпорежданията, касаещи техните пенсии, на интернет страницата на НОИ след началото на месец януари 2022 година.

От 25 декември 2021 година се увеличава от 300 лева на 370 лева минималният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, отпусната на лица, положили пълния осигурителен стаж, изискуем от закона към момента на пенсионирането. Въз основа на този размер се определят минималните размери и на останалите видове пенсии, свързани с трудова дейност, като например:

  • 314 лева и 50 стотинки (85 на сто от 370 лева) – за пенсията за осигурителен стаж и възраст, отпусната при условията на непълен осигурителен стаж (към момента – не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж);
  • 314 лева и 50 стотинки (85 на сто от 370 лева) – за пенсията за инвалидност поради общо заболяване при трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане между 50 и 70,99 на сто, съответно 388 лева и 50 стотинки за същия вид пенсии при процент на увреждане от 71 до 90 на сто и 425 лева и 50 стотинки – за над 90 на сто;
  • 277 лева и 50 стотинки (75 на сто от 370 лева) – за наследствените пенсии.

С предстоящите промени пенсионерите, които получават минимален размер на съответния вид пенсия ще достигнат 1 044 000 при 892 000 към настоящия момент.

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях също се увеличава – от 1 440 лева на 1 500 лева. Така пенсионерите, чиито пенсии са ограничени до така наречения „таван“ на пенсиите ще се увеличат от около 27 500 на над 34 000.

Очакванията са при запазване на текущите параметри на макрорамката средният размер на пенсиите от 537 лева и 50 стотинки през тази година да се увеличи до 580лева и 50 стотинки през 2022 година, което е нарастване с около 8 %. В сметките е включена и изплащаната през 2021 година на всички пенсионери еднократна допълнителна сума към пенсиите, известна като „ковид добавка“.

Виж също...

Loading...