Разходите за пенсии за единадесетте месеца на годината са с над 2 милиарда лева повече спрямо същия период на 2020 година

От Националния осигурителен институт предоставят всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация. Към 30 ноември 2021 година, общият размер на отчетените приходи е 8 219,0 милиона лева, което представлява 96,6 % изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 922,2 милиона лева повече в сравнение с ноември 2020 година. Общо отчетените разходи възлизат на 14 763,9 милиона лева или 99,5 % от заложените в плана за годината. Разходите са с 2 210,5 милиона лева повече в сравнение със същия период на 2020 година, съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 12 161,9 милиона лева, което е 98,5 % изпълнение на плана за годината. Разходите за пенсии за единадесетте месеца на годината са с 2 041,6 милиона лева или с 20,2 % по-големи спрямо същия период на 2020 година, което се дължи на изплатените еднократни допълнителни суми от 50 лева към пенсиите на всички пенсионери в периода януари – септември и 120 лева за месеците октомври и ноември, на по-високите минимални размери на пенсиите, както и на увеличения максимален размер на пенсиите от 1 януари 2021 година.
Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 30 ноември са в размер на 1 849,7 милиона лева или 90,7 % изпълнение на плана за годината. Отчетените разходи за единадесетте месеца на годината са с 88,4 милиона лева повече спрямо същия период на 2020 година. Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към месец ноември е 6 590,9 милиона лева.

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 30 ноември са в размер на 83,8 милиона лева, което представлява 96 % изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 8,2 милиона лева повече в сравнение със същия период на 2020 година. Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 30 ноември са в размер на 48,3 милиона лева, което представлява 83,2 % изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 5,7 милиона лева повече в сравнение със същия период на 2020 година.

Отчетените приходи към 30 ноември са в размер на 2,8 милиона лева, което представлява 92,2 % изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 975 хиляди лева по-малко в сравнение със същия период на 2020 година. Общо отчетените разходи са в размер на 3,4 милиона лева, което представлява 72,6 % изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 2,9 милиона лева по-малко в сравнение със същия период на 2020 година.

Виж също...

Loading...