До края на декември земеделците избират как да облагат доходите си за 5 години напред

Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им през 2022 година, напомнят от Национална агенция за приходите.

Правото на избор се упражнява с подаване на декларация по член 29а, алинея 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица в срок до 31 декември на предходната година. Изборът е валиден за 5-те последователни данъчни години и не е необходимо той да се потвърждава ежегодно с подаване на нова декларация. При облагане по реда, предвиден за едноличните търговци, регистрираните като земеделски стопани физически лица  не могат да ползват правото за преотстъпване на данъка върху годишната данъчна основа, който е предвиден в член 48, алинея 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Новорегистрираните през 2021 година земеделски производители могат да изберат за същата година да се облагат с данък върху годишната данъчна основа по реда, предвиден за едноличните търговци (член 28 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица), като изборът се декларира в годишната данъчна декларация по член 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2021 година. В случай че желаят да продължат с този ред на облагане през 2022 г. и следващите четири години, е необходимо да подадат декларация по член 29а, алинея 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица в срок до 31 декември 2021 година. Образецът на декларацията за избор на реда за облагането на доходите на земеделските стопани може да бъде намерен на сайта на приходната агенция www.nra.bg, рубриката „Формуляри“. Декларацията се подава лично от земеделския стопанин или негов упълномощен представител в офиса на Национална агенция за приходите по постоянен адрес на физическото лице. Декларацията може да се подаде по електронен път, чрез портала за електронни услуги на приходната агенция или по пощата.

Повече информация за избор на реда за облагането на доходите, попълване на декларацията и за плащане на дължимите данъци, земеделските стопани могат да получат на телефона на Информационния център на Национална агенция за приходите: 0700 18 700 (на цена, съобразно тарифата на съответния оператор).

Виж също...

Loading...