Общият доход на домакинствата се е повишил с 6,2 % и средно на човек е 7 002 лева през 2020 година

Правителството прие отчет за 2020 година за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 година). Като положителни тенденции в документа могат да бъдат отбелязани подобряването на жизнения стандарт и качеството на живот на населението, увеличаването на механичния прираст на населението, намаляването на детската смъртност и броя на разводите, съобщиха от правителствената информационна служба.

През 2020 година годишният общ доход средно на човек от домакинство е 7 002 лева и нараства с 6,2 % спрямо 2019 година. За последните десет години (2011 – 2020 година) общият доход средно на лице от домакинство се увеличава 1,9 пъти. Покупателната способност на домакинствата се увеличава през 2020 година спрямо 2019 година при повечето от основните хранителни продукти.

Коефициентът на детска смъртност продължава да намалява и през 2020 година се е понижил до 5,1 промила. За сравнение, през 2001 година коефициентът на детска смъртност е бил 14,4 промила, а през 2019 година – 5,6 промила. Съществено влияние върху броя и структурите на населението в страната оказва и механичният прираст, който през 2020 година е плюс 30 715 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от страната.

Към 31 декември 2020 година населението на България е 6 916 548 души, което представлява 1,5 % от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2019 година населението на страната намалява с 34 934 души, или с 0,5 %. Това е най-ниската стойност на намаление през последните години, което се дължи основно на положителния механичен прираст.

Виж също...

Loading...