Икономически активните лица в България са намалели с 0,1 процентни пункта, а безработните лица за 2021 година наброяват 171,1 хиляди души

През 2021 година икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 3 155,3 хиляди или 72 % от населението на същата възраст. В сравнение с 2020 година коефициентът на икономическа активност намалява с 0,1 процентни пункта, съобщиха от пресцентъра на Националния статистически институт.

Общият брой на заетите лица e 3 076,5 хиляди или 52,3 % от населението на 15 и повече навършени години. От всички заети 1 648,7 хиляди или 53,6 %, са мъже и 1 427,8 хиляди или 46,4 %, са жени. Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 2 986,7 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 68,1 %, съответно 72 % за мъжете и 64,2 % за жените. В сравнение с 2020 година коефициентът се увеличава с 0,5 процентни пункта.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 73,2 %. При мъжете коефициентът на заетост за тази възрастова група е 77,3 %, а при жените – 68,9 %. Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години е 64,8 % (69,9 % за мъжете и 60,1 % за жените).

Безработните лица са 171,1 хиляди, от които 95,5 хиляди са мъже и 75,6 хиляди – жени. Коефициентът на безработица е 5,3 %, съответно 5,5 % за мъжете и 5 % за жените. В сравнение с 2020 година намалява с 0,8 процентни пункта. Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 – 29 навършени години е 10,4 %. Относителният дял на продължително безработните лица от всички безработни е 49,5 %, а коефициентът на продължителна безработица е 2,6 % – съответно 2,7 % за мъжете и 2,4 % за жените.

Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 1 227,4 хиляди, от които 527 хиляди са мъже и 700,4 хиляди са жени. Коефициентът на икономическа неактивност (15 – 64 навършени години) е 28 % – съответно 23,8 % за мъжете и 32,3 % за жените.

Броят на обезкуражените лица на възраст 15 – 64 навършени години е 57,2 хиляди или 4,7 % от всички икономически неактивни лица в същата възрастова група. Относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението на възраст 18 – 24 навършени години е 12,2 %.

Относителният дял на лицата с висше образование от населението на възраст 25 – 34 навършени години е 33,6 %. Относителният дял на незаетите и неучастващи в образование и обучение от населението на възраст 15 – 29 навършени години е 17,6 %.

Виж също...

Loading...