Чрез общински планове в област Перник ще се осъществява стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите

Областният управител Кирил Стоев проведе редовно заседание на Областния съвет по развитие, на което присъстваха представители на Общините Перник, Брезник, Трън, Земен и Радомир, председатели на Общинските съвети в Перник, Радомир и Земен, председателят на Пернишка търговско-промишлена палата, представители на Областна администрация-Перник. По време на заседанието бяха обсъдени и приети Областна стратегия на област Перник за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030 година) и Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Перник (2022 – 2024 година), съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

Областната стратегия на област Перник за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030 година) е разработена в изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030 година) и Националния план за действие към нея за периода 2022 – 2023 година. Стратегията е рамков документ, който задава насоките за изпълнение на политиките за социално-икономическо приобщаване и участие на ромите. Оперативното изпълнение на Областната стратегия на област Перник за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030 година) ще се осъществява чрез краткосрочни общински планове за действие, първият от които е за периода 2021 – 2023 година.

Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Перник за периода (2022 – 2024 година)  е разработена съгласно изискванията на член 196, алинея 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и член 5 от Наредба за приобщаващото образование, съгласно които подкрепата за личностно развитие на децата и учениците се осигурява от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги. Стратегията е разработена въз основа на изготвените Анализи на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в общините на територията на област Перник: Община Перник, Община Брезник, Община Земен, Община Ковачевци, Община Радомир и Община Трън. Основните направления, залегнали в документа, са:

  • Гарантиране на правото на всяко дете и ученик на достъп до детска градина и училище най-близо до неговото местоживеене и качествено образование, включително в електронна среда.
  • Приемане и зачитане уникалността на всяко дете и ученик и подкрепа на неговото личностно израстване, на които образователните институции трябва да откликнат по най- подходящия начин, чрез гарантиране на максимално развитие на неговия потенциал.
  • Професионално развитие и повишаване на педагогическите компетентности на работещите в образователните институции с оглед на откликване на необходимостта от осигуряване на обща и допълнителна подкрепяща среда на децата и учениците.

Снимка: Областна администрация-Перник – пресцентър

Виж също...

Loading...