За 2021 година годишният общ доход средно на лице от домакинство е нараснал с 10 %, но е намаляла консумацията на хляб и тестени изделия спрямо 2020-та

През 2021 година годишният общ доход средно на лице от домакинство е 7 705 лева и нараства с 10 % спрямо 2020 година. През 2021 г. българските домакинства са изразходвали 7 042 лева средно на лице, което е с 13,2 % повече в сравнение с 2020 година, съобщиха от Националния статистически институт.

През 2021 година настъпват промени в потреблението на домакинствата спрямо 2020 година. Реалните доходи (реалните доходи се изчисляват, като номиналните доходи се дефлират със средногодишните индекси на потребителските цени) на домакинствата нарастват с 6,5 % през миналата година в сравнение с 2020 година, като най-висок е индексът на реалните доходи през 2021 година спрямо 2012 година – 159 %.

През периода 2012 – 2021 година са регистрирани следните по-важни изменения по отношение на
източниците на общия доход средно на лице от домакинство:
Доходът от работна заплата през 2021 година е 4 379 лева и се увеличава с 11,5 % спрямо 2020 година, а
нарастването му в сравнение с 2012 година е 1,9 пъти;
Доходите от пенсии за последната година са 2 311 лева. Те нарастват с 14,5 % спрямо 2020
година и 2 пъти в сравнение с 2012 година;
Доходите от самостоятелна заетост през 2021 година са 401 лева и намаляват със 7,6 % спрямо
2020 година, а спрямо 2012 година нарастват с 21,5 %;
Доходът от трудова дейност извън работната заплата за последната година е 49 лева и се
увеличава спрямо 2020 година с 6,5 %, а в сравнение с 2012 година намалява с 55 %;
Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за
деца и други социални помощи и обезщетения) през 2021 година са 192 лева. Те намаляват с 5,9 % спрямо
2020 година и се увеличават с 31,5 % спрямо 2012 година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е работната заплата. През 2021 година
той е 56,8 %, което е с 0,7 процентни пункта повече в сравнение с 2020 година и с 4,1 процентни пункта
повече спрямо 2012 година.

Доходите от всички социални трансфери (пенсии, обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) формират 32,5 % от общия доход на домакинствата през 2021 година. От получените социални трансфери с най-висок относителен дял в общия доход на домакинствата са доходите от пенсии – 30 %, който е с 1,2 процентни пункта повече в сравнение с 2020 година и с 3,3 процентни пункта повече в сравнение с 2012 година.

През 2021 година настъпват промени в потреблението на домакинствата спрямо 2020 година. Средно на лице от домакинство намалява консумацията на хляб и тестени изделия с 2,2 килограма и на кисело мляко с 0,7 килограма. Увеличава се консумацията на зеленчуци с 2,9 килограма, на плодове с 2,7 килограма, на месо с 2,3 килограма, на месни произведения с 1,2 килограма, на прясно мляко с 1,2 литра, на безалкохолни напитки с 6,6 литра. На годишна база потреблението средно на лице от домакинство на алкохолни напитки остава без промяна – 31,7 литра.

Покупателната способност на домакинствата се увеличава през 2021 година спрямо 2020 година при повечето от основните хранителни продукти. Най-много е нараснала покупателната способност при картофите, яйцата, ябълките и свинското месо.

Виж също...

Loading...