Съдия В. Хайдушки получи втори мандат за управление на брезнишкия съд, съдебни кадровици искат мнение за евентуално обединяване на Районен съд-Брезник с Районен съд-Трън

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра Веселин Хайдушки за втори мандат като административен ръководител-председател на Районен съд-Брезник,, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Той има над 20 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Професионалната му кариера започва през 2002 година като следовател в Окръжна следствена служба-Перник – териториално отделение-Трън. На 2 май 2006 година встъпва в длъжност „съдия“ в Районен съд-Брезник, а в периода 28 март 2016 година – 28 март 2021 година е негов административен ръководител-председател.

Съдия Хайдушки е мотивиран да участва в обявения избор от реално постигнатото в съда през предходните години, от натрупания управленски, административен, професионален и житейски опит, както и от дадената от неговите колеги оценка и от подкрепата на общото събрание на съда. Той споделя увереност, че качественото и компетентно управление следва да се основава на приемственост, запазване и надграждане на постигнатите успехи, добри практики и високи постижения, съчетано с предприемане на мерки за още по-добра и оптимална работа в съда. Като свои приоритети посочва „отговорността пред обществото, изискващо от съдебната власт не само справедливост, но и прозрачност и бързина в нейната дейност; приемственост по отношение на установените добри практики, поддържане на добра работна атмосфера в съда, оптимизиране на работните процеси, инициативност и креативност по отношение утвърждаването на нови политики в управлението на съда и прилагане на добри практики, наложени в други съдилища“. В набелязаните цели и мерки за развитие на Районен съд-Брезник, Веселин Хайдушки акцентира на възможностите за професионално развитие на съдиите и съдебните служители чрез насърчаване участието им в различни форми на обучение, за да се повишава както квалификацията на екипа на съда, така и качеството на правосъдието и на работата с гражданите. В изслушването пред съдийската колегия той заяви, че ще работи за утвърждаване на времеви стандарти за разглеждане на делата и за уеднаквяване на съдебната практика. Според него следва да се въведат правила за ежемесечно отчитане на броя на върнатите от въззивната и касационна инстанции производства, проучване и анализ на причините за отмяна на съдебни актове, като констатираните пропуски ще бъдат обсъждани на периодично провеждани събрания. Поддържането на добра комуникация между съдиите и съдебните служителите и подобряване на условията на труд, стриктно спазване на бюджетната дисциплина, повишаване на общественото доверие към съда, са другите области, в които ще бъдат насочени усилията му.

Цветинка Пашкунова и Олга Керелска – членове на Висшия съдебен съвет и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, поискаха мнението на съдия Хайдушки, дали е удачна оптимизация на работата на Районен съд-Брезник и Районен съд-Трън чрез обединяване; как се изпращат обжалваните дела в административния съд; относно натовареността и характера на разглежданите дела в посочените съдилища; как се разпределят те между магистратите и как постигат срочност в правораздаването.

Подкрепа за кандидата заявиха Цветинка Пашкунова – член на Висшия съдебен съвет и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, като се мотивираха с притежаваните от него професионални и нравствени качества, показаните лични качества като компетентност, толерантност и диалогичност. Акцентирано бе на задълбоченото му познаване на работата на съда и на създадената организация за ефективно правораздаване, независимо от трудностите.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...