За миналата година община Брезник е с най-нисък обхват на децата, отглеждани в детски ясли и яслени групи в област Перник

Към 31 декември 2021 година в област Перник функционират 15 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 481 места в тях. В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения остава непроменен, докато местата в тях намаляват с 0,4 %. В градовете детските ясли са 14 с 461 места, а в селата – 1 с 20 места, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Осигуреността с места в детските ясли в област Перник към 31 декември 2021 година е 18,4 % при 18,2 % – средно за страната. В сравнение с 2020 година стойността на показателя се повишава с 0,5 процентни пункта, което се дължи на по-малкия брой деца във възрастовата група до 3 години. П оказателят за осигуреност се изчислява като отношение на броя на местата в детските ясли и яслените групи в състава на детски градини на 100 деца от населението на възраст до 3 години.

През 2021 година в детски ясли в област Перник са постъпили 437 деца. В края на годината в детските ясли се отглеждат и възпитават 420 деца, от които момчетата са 226, а момичетата – 194. В сравнение с 2020 година в края на 2021 година децата в детските ясли се увеличават с 39, или с 10,2 %.

Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст през 2021 година се запазва без изменения. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 78,1 %, следван от дела на децата на 1 година – 19 %. В национален мащаб най-висок остава относителният дял на двегодишните – 81,7 % от общия брой деца, посещаващи тези детски заведения.

В края на 2021 година обхватът на децата, отглеждани в детски ясли в област Перник, е 16,1 % и като равнище е по-нисък от средния за страната – 16,5 %. В сравнение с предходната година стойността на показателя за областта се увеличава с 1,9 процентни пункта. Най-висока е стойността на показателя в община Земен (35 %), а най-ниска в община Брезник – 3,3 %.

Виж също...

Loading...