Горите в област Перник заемат 40 % от територията на региона, а земеделските земи се простират на 1 173,13 квадратни километра или 48,95 %

Към 31 декември 2021 година територията на Република България, изчислена от Националния статистически институт на базата на цифрови модели на кадастралната карта на страната, е 110 996,84 квадратни километра. Според начина на трайно ползване (конкретно предназначение) на поземлените имоти, най голяма площ заемат земеделските територии – 54,60 %, и горските територии – 33,13 % от общата площ на страната. Урбанизираните територии обхващат близо 5 133,2 квадратни километра, или 4,62 % от територията на страната, съобщиха от Националния статистически институт.

Територията на област Перник според начина на трайно ползване на поземлените имоти към 31 декември 2021 година е 2 396,79 квадратни километра. Урбанизираната територията на региона е 119,20 квадратни километра или 4,97 %. Територията на транспорта е 56,62 квадратни километра или 2,36 %. Земеделската територия е 1 173,13 квадратни километра или 48,95 % от цялата площ на областта. Горската територия е 962,39 квадратни километра или 40,15 %. Територията, заета от води и водни обекти, представлява 31,35 квадратни километра или 1,31 % от площта на област Перник.

Защитените територии в региона се простират на общо 3,88 квадратни километра или 0,16 %, а нарушената територия (включва поземлени имоти за добив на полезни изкопаеми и поземлени имоти, заети от индустриални и битови отпадъци, деградирали земи) е 23,02 квадратни километра или 0,96 %. Като “непоказано” (площи, за които липсва информация в цифровата кадастрална карта, или отделни поземлени имоти, които не са класифицирани по начин на трайно ползване и по вид територия към датата на провеждане на изследването) са класифицирани 27,20 квадратни километра или 1,13 % от площта на областта.

Карта: Национален статистически институт

Виж също...

Loading...