Районният съд в град Трън обяви свободно място за човек, който да връчва призовките, минималният размер на основната заплата е 730 лева

Една свободна щатна бройка за съдебен служител на длъжността „призовкар” е обявена Районен съд-Трън. Свободната длъжност е обявена със заповед от 6 юли 2022 година на председателя на Районния съд, съобщиха от съдебната институция.

Призовкарят трябва да отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа съгласно правилата в съда и на основание процесуалните закони. Освен това той ще трябва да изпълнява и други, възложени от административния ръководител на съда и от съдебния администратор задължения.

Длъжността е за осемчасов работен ден от 8:30 часа до 17:00 часа с половин час почивка за обяд във времето от 12:00 часа до 13:00 часа. Съдебният служител ще е длъжен да изпълнява задълженията си в делово облекло.

Районният съд предлага твърдо месечно възнаграждение, с възможност за авансово заплащане, при желание на служителя, заявено до 10-то число на месеца и съгласно правилата за работна заплата в институцията. Минималният размер на основната заплата за длъжността е 730 лева.

Виж също...

Loading...