Разходите за пенсии за първите шест месеца на годината са с 564,1 милиона лева или с 8,8 % по-големи спрямо същия период на 2021 година

Към 30 юни 2022 година общият размер на отчетените приходи е 4 702,9 милиона лева, което представлява 48,6 % изпълнение на плана за годината, съобщиха от Нациолния осигурителен институт.

Постъпилите приходи са с 363 милиона лева повече в сравнение със същия период на 2021 година. Общо отчетените разходи възлизат на 8 153,9 милиона лева или 48,4 % от заложените в плана за годината. Разходите са с 308,4 милиона лева повече в сравнение със същия период на 2021 година.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 6 963,5 милиона лева или 49,3 % изпълнение на плана за годината. Разходите за пенсии за първите шест месеца на годината са с 564,1 милиона лева или с 8,8 % по-големи спрямо същия период на 2021 година.

За изплащане на така наречената „ковид добавки“ от 60 лева към пенсиите на всички пенсионери са изразходвани 736,2 милиона лева. Тези средства не са планирани в бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 година и са от сметката за чужди средства на Нациолния осигурителен институт, разкрита на основание Постановление на Министерски съвет № 479 от 2021 година. За еднократни добавки от 75 лева на ваксинираните пенсионери са изразходвани 56,1 милиона лева. Тези средства също не са планирани в бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 година и са от сметката за чужди средства на Националния осигурителен институт, разкрита на основание Постановление на Министерски съвет № 474 от 2021 година.

За изплащане на допълнителни компенсаторни суми за разликата до размера на дохода от пенсии през декември 2021 година са изразходвани 100,8 милиона лева, като сумата се отнася за януари, февруари, март, април, май и юни 2022 година. За изплащане на така наречените „великденски“ добавки от 70 лева на всеки пенсионер са изразходвани 142,1 милиона лева.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 30 юни са в размер на 1 013,5 милиона лева или 44,3 % изпълнение на плана за годината. Отчетените разходи за шестте месеца на годината са с 6,8 милиона лева повече спрямо същия период на 2021 година.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към месец юни е 3 422,8 милиона лева.

Виж също...

Loading...