Над 300 лица от област Перник са осъдени на „лишаване от свобода” през миналата година, а 30 човека са получили като присъда глоби

През 2021 година са приключили делата за 527 извършени пресъпления. От тях 187 са завършили с ефективно осъждане, 261 – с условно осъждане, 11 – с оправдаване, 4 – с прекратяване, и 64 – с освобождаване от наказание, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

С ефективни и условни присъди са приключили делата за 448 извършени престъпленияв област Перник. Броят на обвиняемите лица в областта през 2021 година е 499от които:

• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 178 лица, или 35,7 % от общия брой на обвиняемите;

• условно осъдени са 242 лица (48,5 %);

• освободени от наказателна отговорност са 65 лица (13 %);

• оправдани са 11 обвиняеми лица (2,2 %);

• прекратено са делата на 3 лица (0,6 %).

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2021 година е 420. Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 6, или 1,4 % от всички осъдени.

През 2021 година най-голям е броят на общоопасните престъпления – 291 или 65 % от общия брой на престъпленията, завършили с осъдителни присъди. Осъдените за извършването на този вид престъпления са 267 или 63,6 % от общия брой на осъдените лица.

На второ място в структурата на престъпленията, завършили с осъждане през 2021 година са тези против собствеността. С осъдителна присъда са приключили делата за 66 извършени престъпления (14,7 % от всички, завършили с осъждане). Лицата, осъдени за престъпления против собствеността през 2021 година са 79, или 18,8 % от общия брой на осъдените през 2021 година.

Броят на осъдените мъже е 365 или 86,9 % от общия брой на осъдените лица. С най-голям брой и относителен дял са осъдените мъже във възрастовата група 30 – 39 години – 98 лица или 26,8 % общия брой на осъдените мъже. Осъдените жени са 55, като с най-висок брой и относителен дял са осъдените жени във възрастовата група 30 – 39 години (17 лица) или 30,9 % от общия брой на осъдените жени.

В структурата на осъдените лица по наложени наказания най-голям е относителният дял на лицата, осъдени на „лишаване от свобода”. През 2021 година те са 317 или 75,5 % от общия брой на осъдените лица. Най-висок е относителният дял на лишените от свобода за срок до 6 месеца – 65,9 % от всички осъдени на лишаване от свобода. Наказанието „пробация” е наложено на 73 лица (17,4 % от всички осъдени), а „глоба” – на 30 лица (7,1 %).

Виж също...

Loading...