Подготовката за изборите в област Перник стартира от 7 август, когато партии и коалиции трябва да се договорят за състава на Районната избирателна комисия

Във връзка с Указ № 213 на президента на Република България за разпускане на Четиридесет и седмото Народно събрание на 2 август 2022 година и насрочване на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022 година (обнародван в брой 77 на “Държавен вестник” от 16 септември 2021 година), решение на Централната избирателна комисия № 1198-НС от 2 август 2022 година и на основание член 60 (1) от Изборния кодекс, Ви уведомявам че ще бъдат проведени консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 47-то Народно събрание за изготвяне на предложение за състав на Районна избирателна комисия на 14 Пернишки многомандатен район, съобщиха от Областна администрация-Перник.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са представени в 47-то Народно събрание. Консултациите ще се проведат на 7 август (неделя) от 10:00 часа в зала „Струма“, намираща се на партерния етаж на Областна администрация-Перник в град Перник на площад „Свети Иван Рилски” № 1Б.

Съгласно решение №1198-НС от 2 август 2022 година на Централната избирателна комисия, съставът на Районните избирателни комисии за изборните райони до 9 мандата включително (какъвто е 14 Пернишки многомандатен избирателен район) следва да има 13 членове, включително председател, двама заместник – председатели и секретар, като се спазва съотношението между партиите и коалициите, а именно:

1. Коалиция „Продължаваме промяната“ — 4 членове;

2. Коалиция „ГЕРБ-СДС“ — 3 членове;

3. Политическа партия „ДПС“ — 2 членове;

4. Коалиция „БСП за България” – 1 член;

5. Политическа партия „Има такъв народ“ — 1 член;

6. Коалиция „Демократична България – обединение” — 1 член;

7. Политическа партия „Възраждане“ – 1 член

Съгласно член 60, алинея 3 от Изборния кодекс, при провеждане на консултациите партиите и коалициите представят следните документи:

1. Писмено предложение за състав на Районната избирателна комисия, което да съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в Комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 1 август 2022 година (в случай на невъзможност да се спази срокът е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалиция, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица.

4. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език

5. Предложение на партиите и коалииците за резервни членове.

6. Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на Районната избирателна комисия и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към решение №1198-НС).

За резултатите от проведените консултации се изготвя протокол, който се подписва от всички участници в тях. При отказ да се подпише протокола от участник в консултациите, както и когато протоколът се подписва с особено мнение, към него се прилагат мотивите на отказалите да го подпишат, особените мнения, както и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.

Следва да се има предвид, че в сградата на Областна администрация-Перник се спазват въведените противоепидемични мерки.

Виж също...

Loading...