Брезнишкият съд осъди 27 лица за миналата година, като част от присъдите са протестирани, но повечето от тях потвърдени от горни инстанции

През 2021 година Районният съд в Брезник е имал за разглеждане 112 броя наказателни дела, от които 93 постъпили за периода и 19 несвършени дела от предната година, става ясно от отчетен доклад на съдебната институция.

През миналата година в съда са постъпили 19 броя първоинстационни наказателни общ характер дела. От предходната година са останали 4 броя наказателния общ характер дела, като заедно с тях общият брой за разглеждане на този вид дела е бил 23. В сравнителен аспект постъпилите наказателни общ характер дела съпоставимо с предходните години изглежда така: за 2018 година те са били 39 броя, за 2019 година – 42 броя, за 2020 година – 19 броя и още толкова за 2021 година. Статистиката показва, че през 2020 и 2021 година този вид дела са били с еднакъв брой. От съда констатират, че това се дължи на създадената епидемична обстановка и разпространението на нови случаи на грип, остри респираторни заболявания и на коронавирусна инфекция в страната. По първоинстационните наказателни общ характер дела за 2021 година са съдени 28 лица, като осъдените са 27 и едно лице е било оправдано. Част от присъдите са били протестирани, като повечето от тях са потвърдени от горни инстанции.

Постъпилите в съда граждански дела за миналата година са 389 броя, като 44 от тях са несвършени от предната година и така общият брой за разглеждане през 2021-а са били общо 433 броя. От постъпилите през 2021 година 389 броя граждански дела 185 са искове по Семейния кодекс в това число 125 броя брачни дела, 1 брой за издръжка, 13 броя по Закона за закрила на детето, 8 броя теглене на детски влог, 2 броя смяна на име, 4 броя за родителски права, 10 броя за отказ и приемане на наследство, 15 броя облигационни искове, 10 броя установителни искове, 4 броя вещен иск, 3 броя делби, 1 брой образувано дело за иска по Кодекса на труда, 3 броя по Закона за домашното насилие и 178 броя по заповедно производство.

Постъпленията в Районен съд-Брезник се увеличават в сравнение с предходната година. От анализа става ясно, че 2021 година не е била най-натоварената, имайки предвид, че през отчетения период в съда са били само двама съдии на щат, но в дълъг период от годината е работил само един от тях, поради командироване в Окръжен съд-Перник на другия съдия. На практика съдът в Брезник е функционирал само с един съдия. “Следва да се има предвид, че правната сложност значително се е повишила, което води до необходимост да се полагат много повече усилия за подготовка на делата и повишаване на знанията на съдиите”, пише още в отчетния доклад. През миналата година не е имало промяна в щатната численост на съда.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...