За улеснение на трънчани плащанията в Районен съд-Трън могат да се извършват чрез устройства, които работят с дебитни карти

През 2021 година Районен съд-Трън е имал за разглеждане 393 броя дела, от които 123 броя назакателни и 270 броя граждански, става ясно от отчет на съдебната институция.

От всички разгледани 393 дела, 367 броя са пстъпилите за 2021 година, а 26 броя са останали несвършени от предходната отчетна година. Процентното съотношение на новообразуваните дела спряо делата за разглеждане е 94 %, а останалите несвършени са 6 % от разгледаните през 2021 година дела в съда.
Новообразуваните наказателни дела за миналата година са 119 броя по описа на съда и 4 наказателни общ характер дела, останали несвършени от предходния период. Запазена е тенденцията от предходните години и отново най-голям е делът на общоопасните престъпления и престъпленията против собствеността.

По водените през отчетената година наказателни общ характер дела, са постановени седем присъди, по които са осъдени 3 лица, и четири лица са оправдани по постановени оправдателни присъди. През настоящия отчетен период са осъдени 6 лица по одобрени пет споразумения. Едно дело е прекратено и изпратено на Районно управление-Трън.

От 270-те граждански дела за разглеждане, 248 броя са били новообразувани и 22 броя останали несвършени от предшестващ период. Постъпилите през 2021 година 248 граждански дела са разпределени по следния начин: 25 броя по Семейния кодекс, 10 броя облигационни искове, 6 броя делби, 10 броя установителни искове, 5 броя вещни искове, едно дело по Кодекса на труда, 162 броя дела заявления по член 410 и член 417 от Гражданско-процесуалния кодекс и 29 броя обезпечения и административни дела.

Призовкарят в Районен съд-Трън е осъществил връчването на 193 броя призовки и съобщения, изпратени за разнасяне от други съдилища през 2021 година, въпреки епидемичната обстановка в страната. За сравнение през 2020 година е осъществил връчването на 176 броя книжа, призовки и съобщения, изпратени от други съдилища. Призовкарят обслужва и обезпечава и дейността на съдебно-изпълнителната служба при съда, където за миналата година са изготвени 696 призовки и книжа, а служителя е връчил и част от 585 призовки и книжа, които са връчени в службата за 2021 година.

През 2021 година беше закрит клона на банка “ДСК” в Трън, като най-близко обслужващия клон се намира на територията на град Брезник. Съдът използва ПОС устройства за улеснение на гражданите и с оглед ограничаване на плащанията в брой, гласи още отчетния доклад.

Виж също...

Loading...