Поземлен имот и магазин в село Сопица ще бъдат предложени на ноевската потребителска кооперация “Самопомощ” за закупуване

Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община
Брезник за 2022 година, даване на съгласие за продажба на поземлен имот, утвърждаване на оценка и провеждане на търг бяха приети с решение на Общински съвет-Брезник по време на заседание на 2 август, предаде репортер на Zapadno.com.

С 13 гласа “за” общинските съветници взеха решението, според което Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Брезник за 2022 година се допълва с недвижим имот в село Сопица. Имотът е поземлен и е отредене за магазин, а площта му е 412 квадратни метра от идеална част от урегулиран поземлен имот, целият с площ 645 квадратни метра. Допълнената в програмата е и сграда, представляваща магазин с площ 67 квадратни метра от идеална част от сградата със застроена площ 192 квадратни метра.

Данъчната оценка е 2 631 лева и 60 стотинки. Общата стойност на пазарната оценка за идеалната част, собственост на Община Брезник е 19 215 лева. Оценката от лицензиран оценител на земята е 2 940 лева, на сградата е 16 275 лева. Предложената оценка за правото на собственост на земята е 7 лева и 10 стотинки за 1 квадратен метър. Предложената оценка за правото на собственост на сградата е 267 лева за 1 квадратен метър. Сумата се облага с ДДС, става ясно още от решението на Общински съвет-Брезник.

Съветниците дадоха съгласието си кметът на община Брезник да направи писмено предложение
до ноевската потребилска кооперация “Самопомощ” за закупуване на поземления имот и магазина. При неприето предложение от страна на съсобственика на потребилска кооперация “Самопомощ”, ще може да се извърши търг с явно наддаване при първоначално приетата тръжна цена. Определена е и комисия за провеждане на търга, ако предложението за закупуване не се приеме. С решението кметът на община Брезник е упълномощен да сключи договор за продажба на посочения имот, след провеждане на съответната процедура.

Виж също...

Loading...