За призовкар в Районния съд на Трън ще се борят четирима кандидати, които са допуснати до решаване на тест за проверка на знанията

Четирима кандидати са допуснати до втория етап на конкурса за заемане на длъжността “призовкар” в Районен съд-Трън. Недопуснатите кандидати до втория етап са трима, съобщиха от съдебната институция в Трън.

Вторият етап на конкурса ще се проведе на 8 септември, когато допуснатите кандидати ще трябва да решават писмен тест за проверка на знанията по Правилника за администрацията на съдилищата, Глава единадесета – Служба “Връчване на призовки и съдебни книжа”, общите познания по изискванията на процесуалните закони и други.

Призовкарят ще трябва да отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа съгласно правилата в съда и на основание процесуалните закони. Освен това той ще трябва да изпълнява и други, възложени от административния ръководител на съда и от съдебния администратор задължения.

Виж също...

Loading...