Зимното поддържане на държавните пътища в област Перник забуксува, единственото дружество, което иска да изпълнява дейностите получава нова покана

Нова обществена поръчка за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища на територията на област Перник обяви Агенция “Пътна инфраструктура”, научи Zapadno.com.

Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции, като едната се отнася за републиканските пътища в област Перник, а другата е за тези в област Разград. Още през месец август Пътна агенция откри обществена поръчка за зимно поддържане на държавните пътища в областите в страната. Поръчката бе разделена на райони и обособени позиции.

В обявената обществена поръчка за зимно поддържане и възстановителни работи за Югозападен район, в частта за област Перник е била подадена една оферта, която е била от дружеството по Закона за задълженията и договорите “Югозападни пътища Перник 2022”. Аналогичен е и случаят с поръчката за пътищата в област Разград. Двете обособени позиции са прекратени с решения на председателя на Управителния съвет на Агенция “Пътна инфраструктура” от 20 септември. Като мотив за прекратяване се посочва, че един единствен участник е подал оферта за участие и тя не отговаря на изискванията на възложителя относно начина на представяне на ценовото предложение.

От Пътната агенция посочват още, че за посочените два района на територията на страната, а именно Областно пътно управление-Перник и Областно пътно управление- Разград не е налице възможност за провеждане на нова открита по вид процедура за възлагане на обществена поръчка, която да приключи с решение за избор на изпълнител и съответно да се сключи договор до 30 септември 2022 година, който срок е определен с решение на Народното събрание от 20 април тази година и обнародвано в “Държавен вестник” на 26 април. С оглед своевременното обезпечаване на дейностите по предмета на поръчката е законово обосновано да се открие и проведе процедура по реда на член 79, алинея 1, точка 1 от Закона за обществени поръчки, а именно договаряне без предварително обявление. Покана за обществената поръчка ще се изпрати до дружеството по Закона за задълженията и договорите “Югозападни пътища Перник 2022”.

Zapadno.com припомня, че 5 955 318 лева без включен ДДС или 7 146 381 лева и 60 стотинки с ДДС е прогнозната стойност за поддържане на републиканските пътища на територията на Областно пътно управление-Перник за зимен сезон 2022/2023 година. Изпълнението на дейностите включва зимно поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации, целящи незабавно възстановяване на минимално ниво на обслужване след възникване на аварийни ситуации (свлачищни явления, срутвания, изравяния, лавини, ситуации в резултат на бедствия, авария и/или природни явления и други). Продължителността на дейностите ще е 7 месеца.

Виж също...

Loading...