Кои пенсионери имат право на преизчисляване на пенсиите от 1 октомври и по какъв механизъм ще се преизчисляване?

В преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване е създадена нова разпоредба, с която е регламентирано преизчисляването на пенсиите за трудова дейност от 1 октомври 2022 година, съобщиха от Националния осигурителен институт.

Съгласно разпоредбата на параграф 7з от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване от 1 октомври се преизчисляват:

➢ Пенсиите, свързани с трудова дейност: пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване, пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, а също пенсии за военна инвалидност и за гражданска инвалидност, ако размерът им, като по-благоприятен, е определен като за пенсия за трудова злополука и професионална болест (лични и наследствени), както и вдовишки добавки от такъв вид пенсии;

➢ Пенсиите, свързани с трудова дейност, размерите на които са изчислени въз основа на брутното трудово възнаграждение/осигурителния доход на лицата и имат определен индивидуален коефициент;

➢ Пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2021 година включително.

На преизчисляване от 1 октомври 2022 година не подлежат пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата след 31 декември 2021 година, както и пенсиите, несвързани с трудова дейност (социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии и други). Преизчисляването се извършва служебно от Националния осигурителен институт, поради което не е необходимо пенсионерите да подават заявления.

Предвидено е преизчисляването на пенсиите за трудова дейност, считано от 1 октомври 2022 година, да се извърши, като най-напред се определи размер на пенсията, относим към годината на отпускането й (базов размер), след което той се увеличава за всяка календарна година, следваща годината на отпускането й, с проценти, съгласно установеното в новоприетата преходна разпоредба на Кодекса за социално осигуряване. Нормата въвежда изключение за пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември 2007 година включително, като за тях се определя размер, относим към 2008 година, който се осъвременява с установените проценти за всяка календарна година след 2007 година. Пенсиите се преизчисляват при съответното прилагане на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, отнасящи се до определяне на размерите на различните по вид пенсии за трудова дейност.

Изплащането на пенсиите чрез пощенските клонове ще бъде в периода между 7 и 20 октомври. Преводите на сумите за октомврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 октомври.

Виж също...

Loading...