Трън е общината в област Перник с най-малка гъстота на населението на квадратен километър

От шестте общини в област Перник гъстотата на населението на квадратен километър е най-малка в Трън. Това показват данни от проведеното през 2021 година 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в страната, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Гъстотата на населението по общини варира от 6,1 души на квадратен километър за община Трън до 174 души на квадратен километър в община Перник. Населението на област Перник към 7 септември 2021 година е 114 162 души. Жените са 59 407 (52 %), а мъжете
54 755 (48 %), или на 1 000 жени се падат 922 мъже.

Към 7 септември 2021 година населените места в област Перник са 171, от които 6 градове и 165 села. В градовете живеят 89 235 души, или 78,2 %, а в селата – 24 927 души, или 21,8 % от населението на областта. В периода между двете преброявания (през 2011 и 2021 година) населението в градовете е намаляло с 15 947 души или с 15,2 %, а в селата – с 3 421 (12,1 %).

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години). По данни от преброяването през 2021 година това съотношение за област Перник е 50. За сравнение през 2011 година всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 54 млади хора.

Това отношение е най-благоприятно в община Трън (57), докато в община Ковачевци всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват едва от 18 млади хора.

Гъстотата на населението по общини в област Перник към 7 септември 2021 година:

Виж също...

Loading...