Отчет на стратегически документ: За 2021 година годишният общ доход средно на човек от домакинство се е увеличил с 10 % спрямо 2020-а

Правителството прие отчет за 2021 година за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 година). Като положителни тенденции в документа могат да бъдат отбелязани подобряването на жизнения стандарт и качеството на живот в страната, увеличаването на механичния прираст на населението, задържането на тоталния коефициент на плодовитост на ниво, близко до средното за страните членки на Европейския съюз и увеличаването на броя на браковете, съобщиха от Министерство на труда и социалната политика.

През 2021 година годишният общ доход средно на човек от домакинство е бил 7 705 лева и се е увеличил с 10 % спрямо 2020 година. За последните десет години (2012 – 2021 година) общият доход средно на лице от домакинство се е повишил 1,8 пъти. Тоталният коефициент на плодовитост показва какъв е средният брой живородени деца, които би родила една жена през целия си фертилен период. През 2021 година средният брой живородени деца от една жена е бил 1,58, като е нараснал с 0,02 спрямо 2020 година. За сравнение, през 2001 година той е бил 1,24, а през 2016 година – 1,54.

През миналата година средната възраст на жените при раждане на първо дете е останала непроменена спрямо 2020 година – 27,5 години. През 2021 година в страната са регистрирани 59 069 родени деца, като от тях 58 678 (99,3 %) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял с 408 деца (или с 0,7 %).

Населението на България в края на 2021 година е 6 838 937 души. В сравнение с предходната година населението е намаляло със 77 611 души (или с 1,1%). Съществено влияние върху броя и структурите на населението в страната оказва и механичният прираст, който през 2021 година е плюс 12 706 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от страната.

През 2021 година са регистрирани 26 620 юридически брака – с 4 448 повече спрямо предходната година.

Виж също...

Loading...