Рекордите с безработицата продължават: През септември са регистрирани 138 380 души без работа, което е най-ниската стойност в статистиката на Агенция по заетостта

Броят на регистрираните в Бюрата по труда безработни през септември е 138 380. По-ниска месечна стойност на броя безработни Агенция по заетостта не е отчитала в своята административна статистика. Рекордно ниско е и равнището на безработицата в България през септември – 4,2 %. В динамиката на годишна база се наблюдава спад от 0,5 процентни пункта, а в сравнение със август тази година има намаление от 0,1 %, съобщиха от Агенция по заетостта.

През месеца са регистрирани нови 22 314 безработни. Те са с 3 284 повече от предходния месец, а на годишна база се наблюдава ръст от 577 лица. Други 904 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца.

Започналите работа безработни през септември са 14 376. Работа чрез бюрата по труда откриха и 621 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите. През месеца най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработваща промишленост – 17,5 %, следват тези в образованието – с 13,7 %, търговията – 12,6 %, хотелиерството и ресторантьорството – 7,6 %, държавно управление – 7 % и други.

2 682 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 2 174 по програми и мерки за заетост и 508 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. През месеца 451 безработни и заети лица са включени в различни обучения, а 2 131 са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност.

В края на летния сезон заявените работни места на първичния пазар на труда са 12 583. Най-много свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (29,9 %), следват образованието (20 %), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (12 %), административните и спомагателните дейности (8,9 %), хотелиерството и ресторантьорството (7,2 %), и държавното управление (6,6 %).

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: преподаватели; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; монтажници; персонал полагащ грижи за хората; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии и други.

Снимка: дирекция “Бюро по труда”-Перник – архив

Виж също...

Loading...