Районната прокуратура, към която са териториалните отделения в Брезник и Трън, вече се ръководи от прокурор с над 13-годишен опит

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание член 194б, алинея 1 от Закона за съдебната власт, проведе избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура-Перник, в който участва Гергана Малиновска –заместник-районен прокурор и изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура-Перник. Единодушно, Колегията подкрепи кандидатурата й, съобщиха от Висшия съдебен съвет.

Гергана Малиновска има над 13 години юридически стаж. Професионалната си кариера започва като младши прокурор в Районна прокуратура-Видин, която длъжност изпълнява от 2009 година до 2012 година. В периода от 2012 година до 2015 година е прокурор в същата. От 2015 година и до настоящия момент е прокурор в Районна прокуратура-Перник, като през 2022 година с решение на Прокурорската колегия по протокол № 13 от 6 април същата година е назначена за заместник-районен прокурор на органа, а с протокол № 28 от 20 юли 2022 година и решение на Колегията е определена за изпълняващ функциите районен прокурор на Районна прокуратура-Перник.

Прокурор Малиновска мотивира участието си в процедурата с придобития професионален опит. Посочва, че добрата стратегия за управление следва да се основава на приемственост и утвърждаване на добрите практики, развитие и надграждане на постигнатото, ефективност и професионализъм в работата.

Основни нейни приоритети са провеждането на проактивна политика в борбата с престъпността и акцентиране на работата по някои специфични видове престъпност – битовата, разпространение и ползване на наркотични вещества, по транспорта, употребата на алкохол, наркотични и упойващи вещества, рецидивна престъпност и множеството престъпления, извършени от едни и същи лица; повишаване на качеството на прокурорската дейност, както и на разследващите и полицейските органи; усъвършенстване на дейността на администрацията и повишаване имиджа и общественото доверие в прокуратурата.

Въпрос към кандидата постави Пламен Найденов – член на Висшия съдебен съвет, който поиска да узнае как ще организира управленския си екип.

Подкрепа за кандидатурата заявиха Евгени Иванов, Пламен Найденов и Светлана Бошнакова – членове на Висшия съдебен съвет, като се обосноваха с добре подготвената концепция за стратегическо управление на Районна прокуратура-Перник, отличната правна подготовка и познаването на проблемите на прокуратурата.

Към Районна прокуратура-Перник са териториалните отделения в Брезник и Трън.

Виж също...

Loading...