Лесоустройствени проекти и карти на горските стопанства в Брезник и Трън за 30-годишен период вече се съхраняват в Държавен архив-Перник

През 2022 година в Държавен архив-Перник са постъпили от Регионална дирекция по горите-Кюстендил значителен обем проектни документи на държавните горски стопанства в Трън, Брезник, Радомир, Земен и ловно стопанство „Витошко-Студена“. Постъплението включва лесоустройствени проекти и карти на горските стопанства за периода 1970 – 2000 година, съобщиха от учреждението.

В област Перник стопанствата са териториални поделения на Югозападно държавно предприятие към Министерство на земеделието, храните и горите. Контрол върху дейността им осъществяват Изпълнителна агенция по горите и Регионална дирекция по горите-Кюстендил. Дейността им се свежда до осъществяване на: управление на Държавния горски фонд; охрана и контрол върху горите и земите в определените им райони; дейности по възпроизводство на горите; проектиране и строителство в горския фонд и създаване на организация, координация и контрол по ползванията от горите и земите.

Лесоустройствените проекти и карти на горските стопанства в Трън, Брезник, Радомир, Земен и ловно стопанство „Витошко-Студена“ за периода 1970 – 2000 година обогатяват допълнително документалния фондови масив на Държавен архив-Перник. Те са с важно историческо и научно-справочно значение за потребителите на държавния архивен фонд и са на разположение в читалнята на адрес: град Перник, улица „Св. Св. Кирил и Методий“ № 1.

Снимка: Държавен архив-Перник

Виж също...

Loading...