Област Перник е на трето място от регионите в страната по коефициент на икономическа активност със 72,1 %

Наблюдението на най-високата завършена степен на образование започва от преброяването, проведено през 1934 година. За целия период до 2021 година образователната структура на населението на 7 и повече навършени години значително се подобрява, следвайки ясно изразена тенденция на увеличение на броя и дела на населението с висше и средно образование и намаляване на броя на хората с основно и по-ниско образование, съобщиха от Националния статистически институт.

Към 7 септември 2021 година в страната има 2 953 937 икономически активни лица на възраст 15 и повече навършени години, или 45,3 % от населението на страната. От тях 2 661 292 са заети, а 292 645 са безработни. Спрямо 2011 година броят на икономически активните лица намалява с 376 хиляди души, или с 11,3 %.

През наблюдавания период в страната има 2 835 хиляди икономически активни лица на възраст между 15 и 64 навършени години. Относителна мярка за степента на участие на населението в пазара на труда е коефициентът за икономическа активност, изчислен като отношение на броя на икономически активните лица към населението във възрастовата група 15 – 64 навършени години. Общо за страната коефициентът на икономическа активност e 69,7 % (70,8 % за мъжете и 68,5 % за жените).

С най-висок коефициент на икономическа активност е област София (столица) – 78,6 %, следвана от Габрово – 73,5 %, и Перник – 72,1 %. Най-нисък е този показател в областите Кърджали – 54,1 %, Силистра – 60,6 %, и Сливен – 61,1 %.

Снимка: Национален статистически институт

Виж също...

Loading...