Област Перник е на второ място в страната с най-нисък дял на лицата с начално и по-ниско образование

Към 7 септември 2021 година 2 695,8 хиляди лица са със завършена най-висока степен средно образование. От тях 33,6 % са завършили общообразователни (гимназиални) програми, а 66,4 % – професионални програми, включващи придобиването на втора или трета степен на професионална квалификация, или еквивалентните в миналото техникуми и средни политехнически училища, съобщиха от Националния статистически институт.

Професионалното средно образование е по-разпространено при мъжете (57,2 %) отколкото при жените (42,8 %). Програми за професионално обучение след средно образование (IV степен професионална квалификация) са завършили 78,9 хиляди лица, а 103,8 хиляди лица са със завършен първи гимназиален етап на средното образование.

Продължава положителната тенденция на намаляване на лицата с ниско или без образование. Завършилите начално образование са 353,5 хиляди лица; започналите, но незавършили начално образование са 271,7 хиляди и никога непосещавалите училище са 41,6 хиляди. Спрямо 2011 година относителните дялове от населението на 7 и повече навършени години намаляват съответно с 2, 0,3 и 0,5 проценти пункта.

В регионален аспект най-нисък е делът на лицата с начално и по-ниско образование в областите Габрово (7,4 %), Перник (8 %) и София (столица) (8,1 %), а най-висок е в областите Сливен (20,4 %), Кърджали (14,6 %) и Силистра (14,3 %).

Относителен дял на населението на 7 и повече навършени години с начално и пониско образование по области към 7 септември 2021 година 

Снимка: Национален статистически институт

Виж също...

Loading...