4,3 % е равнището на регистрираната безработица в страната за месец октомври, преработващата промишленост е заявила най-много работни места

Равнище на регистрираната безработица в страната от 4,3 % отчита през октомври административната статистика на Агенция по заетостта. След края на сезонната заетост, на месечна база се наблюдава съвсем леко повишение от 0,1 процентни пункта спрямо септември 2022 година. В динамиката на годишна база продължава да се наблюдава спад, който за този октомври е 0,4 процентни пункта, съобщиха от Агенция по заетостта.

В края на месеца регистрираните безработни в Бюрата по труда са общо 141 987, което – основно в резултат от приключването на сезонната заетост – е с 3 607 лица повече спрямо рекордно ниския брой, отчетен през септември. През месеца са регистрирани нови 25 482 безработни. Те са с 3 168 повече от предходния месец и със 150 лица повече спрямо регистрираните през октомври 2021 година. Други 695 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Бюрата по труда през месеца.

Започналите работа безработни през октомври са 12 846. Работа чрез Бюрата по труда откриха и 242 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите. През месеца най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработваща промишленост – 19 %, следват тези в търговията – 12,8 %,  хотелиерството и ресторантьорството – 6,7 %, държавното управление – 6,3 %, строителството – 5,9 % и други.

1 884 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 1 477 по програми и мерки за заетост и 407 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. През месеца 415 безработни и заети лица са включени в различни обучения, а 529 са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през октомври са 11 521. Най-много свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (32,4 %), следват търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (12,8 %), хотелиерството и ресторантьорството (10,5 %), образованието (8,1 %), административните и спомагателните дейности (7,7 %), и държавното управление (6,2 %).

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; персонал, полагащ грижи за хората; металурзи, машиностроители и сродни на тях, и занаятчии; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; водачи на моторни превозни средства и подвижни съоръжения; монтажници; персонал по обслужване на клиенти и други.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...