Кметът на Трън предлага през 2023 година трънчани да плащат за битови отпадъци колкото и през тази година

Кметът на община Трън предлага таксата за битови отпадъци през 2023 година да остане същата като тази година. Това става ясно от обявления на сайта на общинската администрация в Трън.

В Общински съвет-Трън е внесено предложение за определяне размера на такса битови отпадъци за 2023 година. Според предложението таксата за жилищни и вилни имоти ще е 5 промила върху данъчната оценка – колкото е и тази година. Със същите промили се предлага бъде таксата и за нежилищни имоти, собственост на физически, юридически лица и еднолични търговци. За средно училище „Гео Милев“, детска градина „Ален мак“ и народно читалище „Гюрга Пинджурова-1895“ предложението е промилите да бъдат 2,5 върху данъчната оценка.

Освен предложението за таксата с таксата е представена и план-сметката за разходите за битови отпадъци и за поддържане на чистотата в обществените територии. Според изчисленията на общинската администрация поддържането на чистотата в Трънско за 2023 година ще струва 590 715 лева и 80 стотинки.

Събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци (контейнери, кофи и други) се планира да струва 287 537 лева. В тези средства са включени 20 000 лева за 20 броя контейнери тип “Бобър”, 4 500 лева за резервни части, 83 436 лева и 72 стотинки за гориво, 129 600 лева за заплати и осигуровки на 9 работника и 50 000 лева и 28 стотинки за застраховки, тол такса и други.

Третиране на 1 290 тона битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци е предвидено да струва 153 178 лева и 80 стотинки, като близо 95 хиляди лева са само отчисления.

За почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване са заложени 150 000 лева. От общата сума по това перо са предвидени 35 000 лева за метене, миене и снегопочистване на улици и площади, 20 000 лева за почистване на нерегламентирани сметища, 86 400 лева за заплати и осигуровки на 6 работника и 8 600 лева за обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в населеното място.

През месец декември общинските съветници на Трън трябва да приемат план-сметката, а в навечерието на коледните празници ще се проведе обществено обсъждане на този документ.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...